Новини и съобщения
Профил на купувача
Търгове
Проекти
Електронни обществени поръчки
Община Ивайловград ще извърши третиране срещу кърлежи на 13.05.2021 г.

Община Ивайловград ще извърши третиране срещу кърлежи на 13.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.   Община Ивайловград съобщава, че на 13.05.2021 г. ще се  извърши третиране срещу кърлежи на следните зелени площи:   […]

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ

Уважаеми жители на община Ивайловград, Във връзка с обявяването на пожароопасния сезон, необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в земеделските и горски територии, и настъпващата кампания по прибиране на житната реколта, Ви призоваваме за спазване на противопожарните мерки и опазване на зеленото богатство. Пожарите са най-опустошителното бедствие за горите. Безценният национален капитал […]

ИВАЙЛОВГРАД ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

ИВАЙЛОВГРАД ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

9-ти май - Ден, посветен на мира и обединението. Преди 76 г., на тази дата, хитлеристка Германия признава капитулацията си пред обединените европейски сили и пред гражданите на Европа. Слага се край на изтощителната, дългогодишна, кървава война на стария континент....

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД

С оглед постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, на 19.05.2021 г. в Районен съд – Ивайловград, ще се проведе „Ден на отворените врати“, като достъпът на граждани до съда е неограничен.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

Наоснованиечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да предостави под наем” от […]

повече информация

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на териториите на община Ивайловград

Протокол Kарловско Протокол Гугутка Протокол железино Протокол Ивайловград Протокол Казак 2021 г. Протокол Кобилино 2021  Протокол Кондово  Протокол Костилково 2021  Протокол Мандрица 2021  Протокол Меден бук 2021  Протокол Планинец 2021 Протокол Плевун  Протокол Розино 2021 Протокол с. Глумово 2021 Протокол с. Попско 2021 Протокол Чучулига 2021 

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Съобщение до Иван Тодоров Дошев

Съобщение до Иван Тодоров Дошев Дата на публикуване на съобщението: 22.04.2021 г.             Предвид невръчване на Заповед № 114/22.03.2021 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а., ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите копие от Заповед № 114/22.03.2021 г.(лично или чрез […]

повече информация

Изисквания за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Общинска Администрация – гр. Ивайловград  уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз или в местата за продажба и/или смяна на гуми. Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, […]

повече информация

Решения от заседание №2 от 02.03.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ 02.03.2021 ГОДИНА Приложение към Решение №22 от 02.03.2021 г. на ОбС – Структура 2021 Приложение към Решение №23 от 02.03.2021 г. на ОбС – Методика за отдаване под наем Ивайловград Приложение към Решение №24 от 02.03.2021 г. на ОбС – Механизъм Приложение №1 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на […]

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година Приложение №1 към Решение №1 от 28.01.2021 г. - Отчет Председател второ полугодие 2020 Приложение №1 към Решение №2 от 28.01.2021 г. - О Т Ч Е Т 2-2020 Приложение № 1 към Решение №3 от 28.01.2021 г. -...

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г.

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г. Приложение №1 към Решение №164 от 21.12.2020 г на ОбС Ивайловград Разчет за финансиране на капиталовите разходи, приет с решение №162 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград...