Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол с. Бял градец Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец с. Брусино Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино Заповед №579 от 19.12.2022 г. - Утвърждаване на класирането Заповед №581 от 19.12.2022 г. с. Ветрушка Протокол №4...

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево Заповед №562 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед №570 / 16.12.2022 г.  Протокол №9 с. Свирачи Заповед №563 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед 571 / 16.12.2022 г. Протокол №5 с. Одринци Заповед №558 -...

Заповед №543 относно откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Заповед №543 / 13.12.2022 г. БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНО СЕЛЦИ ГОРСКО ГУГУТКА ДОЛНО ЛУКОВО ДОЛНО СЕЛЦИ ДРАБИШНА ЖЕЛЕЗАРИ ЖЕЛЕЗИНО ИВАЙЛОВГРАД КАЗАК КАМИЛСКИ ДОЛ КАРЛОВСКО КОБИЛИНО КОНДОВО КОННИЦИ КОСТИЛКОВО...

Резултати от проведен конкурс на 29.11.2022 г.

Протокол №1 от 29.11.2022 г. землище на с. Белополяне Протокол №2 от 29.11.2022 г. землище на с. Бубино Драбишна Заповед за утвърждаване на класиране №522 от 12.12.2022 г. Заповед №531 / 12.12.2022 г. Протокол №3 от 07.12.2022 г. землище на с. Драбишна Ивайловград...

Резултати от проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи

с. Белополци Заповед №490 / 09.12.2022 г. - УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА Заповед №494 / 09.12.2022 г. Заповед №495 / 09.12.2022 г. Заповед №496 / 09.12.2022 г. Заповед №497 / 09.12.2022 г. Заповед №498 / 09.12.2022 г. Заповед №507 / 09.12.2022 г. ПРОТОКОЛ с....

Заповед №449 / 21.11.2022 г. относно открита процедура „Търг с тайно наддаване“ за стояща дървесина на корен

Заповед №449 / 21.11.2022 г. относно открита процедура "Търг с тайно наддаване" за стояща дървесина на корен Документи

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ IX от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №115/27.10.2022 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №438/14.11.2022 г. на Кмета на Община […]

Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години

Заповед №430 / 09.11.2022 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БУБИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНОСЕЛЦИ...