Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне, Горно луково и Меден бук.

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне, Горно луково и Меден...

Община Ивайловград обявява публичен търг за отдаване под наем на общински имоти

Община Ивайловград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти: -апартамент №27, вх. Б, ет. 4 в жилищен блок на ул. „Осми март" №2 -терен с площ 5 кв. м., част от пешеходна алея със стълби, заключена между улица „Армира"...

Заповед №006 / 06.01.2022 г. относно откриване на процедура „Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №006 / 06.01.2022 г. Приложение №1 -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Приложение №2- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА Приложение №3-ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие Приложение №4-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.18 Приложение №5-СПИСЪК С ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ...

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот, публична общинска собственост

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А                      Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №151/18.11.2021 г. на...

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем свободни земеделски общински недвижими имоти

О  Б  Я  В  А             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Глава пета раздел III от Наредба за ПУРОИ, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, Решение №126/03.09.2021 г. на Общински съвет Ивайловград, Заповед...