Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот публична общинска собственост: 2 кв.м./два квадратни метра/ тротоарна площ на ул. „Шипка” № 6

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №39/27.03.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №144/04.04.2023 г. на Кмета на...

Публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Незастроено дворно място кв. 13, планоснимачен № 124 , по ПУП на с. Плевун

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №40/27.03.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №143/04.04.2023 г. на Кмета на Община...

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост – бивш производствен цех

Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул. „България” № 49, тел. 03661/6090, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №34/28.02.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед...

Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол с. Бял градец Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец с. Брусино Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино Заповед №579 от 19.12.2022 г. - Утвърждаване на класирането Заповед №581 от 19.12.2022 г. с. Ветрушка Протокол №4...

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево Заповед №562 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед №570 / 16.12.2022 г.  Протокол №9 с. Свирачи Заповед №563 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед 571 / 16.12.2022 г. Протокол №5 с. Одринци Заповед №558 -...

Заповед №543 относно откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Заповед №543 / 13.12.2022 г. БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНО СЕЛЦИ ГОРСКО ГУГУТКА ДОЛНО ЛУКОВО ДОЛНО СЕЛЦИ ДРАБИШНА ЖЕЛЕЗАРИ ЖЕЛЕЗИНО ИВАЙЛОВГРАД КАЗАК КАМИЛСКИ ДОЛ КАРЛОВСКО КОБИЛИНО КОНДОВО КОННИЦИ КОСТИЛКОВО...

Резултати от проведен конкурс на 29.11.2022 г.

Протокол №1 от 29.11.2022 г. землище на с. Белополяне Протокол №2 от 29.11.2022 г. землище на с. Бубино Драбишна Заповед за утвърждаване на класиране №522 от 12.12.2022 г. Заповед №531 / 12.12.2022 г. Протокол №3 от 07.12.2022 г. землище на с. Драбишна Ивайловград...

Резултати от проведен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи

с. Белополци Заповед №490 / 09.12.2022 г. - УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА Заповед №494 / 09.12.2022 г. Заповед №495 / 09.12.2022 г. Заповед №496 / 09.12.2022 г. Заповед №497 / 09.12.2022 г. Заповед №498 / 09.12.2022 г. Заповед №507 / 09.12.2022 г. ПРОТОКОЛ с....