Заповед №393 / 12.09.2023 г. и Заповед №392 / 12.09.2023 г.

Заповед №393 / 12.09.2023 г. Заповед №392 / 12.09.2023 г. Документация Приложение № - 8 Договор проект - добив Приложение №1 - Заявление Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение...

Откриване на процедура „Открит конкурс“ за възлагане изпълнение на дейностите – сеч и извоз до временен склад

Заповед №314 / 14.08.2023 г. - Откриване на процедура "Открит конкурс" за възлагане изпълнение на дейностите - сеч и извоз до временен склад ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ОТКРИТ КОНКУРС” Договор за възлагане на сеч и разкройване на дървесина, която се добива и...

Откриване на търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина

Заповед №314 / 14.08.2023 г. Приложение №1 - Заявление Приложение №2 - Сведение за участника Приложение №3 - Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, буква „а”; „г” ; „е” Приложение №3А - Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, буква „б”; „в”; „д”; „ж” Приложение №4 -...

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д  О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул.”България” №49, тел. 03661/6090 на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №276/13.07.2023 г. на Кмета на...

Обява относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул.”България” № 49, тел. 03661/6090 на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 277/13.07.2023...