Обява за публичен търг на 21.01.2020 г.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О  Б  Я  В  Я  В  А Публичен търг за отдаване под наем  на следния общински имот: Имот частна общинска собственост: 2 броя помещения с обща площ 21.80 кв. м. и сервизно помещение с площ 4.90 кв. м. от едноетажна сглобяема сграда на...

Обява за публичен търг на 03.01.2020 г.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О  Б  Я  В  Я  В  А Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следния общински имот: Имот частна общинска собственост: УПИ ХІІ-1218  с площ 240 кв. м. от кв. 22А  по действащ ПУП  на гр. Ивайловград, улична регулация, утвърдена...

Община Ивайловград обявява публичен търг на 27.09.2019 г. от 10:00 часа

 Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 16, ал. 1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ НА...

Община Ивайловград обявява публичен търг за продажба на общински имоти на 26.09.2019 г. от 10.00 часа.

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д О    Б    Я    В    А             Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ НА Общински съвет Ивайловград и Заповед...