Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот публична общинска собственост: 2 кв.м./два квадратни метра/ тротоарна площ на ул. „Шипка” № 6

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №39/27.03.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №144/04.04.2023 г. на Кмета на...

Публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Незастроено дворно място кв. 13, планоснимачен № 124 , по ПУП на с. Плевун

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №40/27.03.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №143/04.04.2023 г. на Кмета на Община...

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост – бивш производствен цех

Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул. „България” № 49, тел. 03661/6090, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №34/28.02.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед...

Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол с. Бял градец Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец с. Брусино Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино Заповед №579 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането Заповед №581 от 19.12.2022 г. с. Ветрушка...

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево Заповед №562 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници Заповед №570 / 16.12.2022 г.  Протокол №9 с. Свирачи Заповед №563 / 16.12.2022 г. – Утвърждаване класираните участници Заповед 571 / 16.12.2022 г. Протокол №5 с. Одринци Заповед...