Обявление за Проект на план за финансово оздравяване на Община Ивайловград

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г.   Проектът на плана за финансово оздравяване на Община Ивайловград за 2022г. - 2024 г. е публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград на 20.05.2022 г. на адрес:...

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г.

Пълния документ можете да видите тук: ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НАОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 г.   ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 г. (СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ) ПРЕАМБЮЛ...

Съобщение до Ерджан Мехмедали Шукри

Съобщение до Ерджан Мехмедали Шукри Дата на публикуване на съобщението: 19.05.2022 г. Впредвид невръчване на Заповед №150/04.05.2022 г. на известния за Вас адрес и на основание чл.18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите  Заповед...

Съобщение до Емрах Емине Шукри

Съобщение до Емрах Емине Шукри Дата на публикуване на съобщението: 19.05.2022 г. Предвид невръчване на Заповед №149/04.05.2022 г. на известния за Вас адрес и на основание чл.18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите  Заповед...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А,...

На вниманието на живущите в селата Планинец и Черни рид

След извършено изследване на проби на вода от местни водоизточници на територията на селата Планинец и Черни рид от РЗИ-Хасково е установено, че водата от следните местни водоизточници не е годна за пиене: - чешма в с.Черни рид, – чешма в с.Планинец Във връзка с...

Община Ивайловград ще извърши третиране на зелените и водните площи срещу кърлежи и комари

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на зелените и водните площи срещу кърлежи и комари На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството...