Заповеди №359 – 371 от 26.07.2021 г. относно определяне спечелилите участници в конкурси за земеделски земи

ЗАПОВЕД №359 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №360 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №361 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №362 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №363 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №364 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №365 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №366 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №367 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №368 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №369 / 26.07.2021 г. […]

Заповеди №352 – 358 / 26.07.2021 г. относно определяне на класирани участници в конкурси за земеделски земи

ЗАПОВЕД №351 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №352 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №353 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №354 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №355 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №356 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №357 / 26.07.2021 г. ЗАПОВЕД №358 / 26.07.2021 г.

Заповеди и протоколи за класирани кандидати за участие в публично оповестени конкурси за оттаване под наем земеделски земи в землищата на селата Плевун, Меден бук, Мандрица, Конници, Железино и Розино

Заповед №347 / 22.07.2021 г. - с. Конници Заповед №346 / 22.07.2021 г. - с. Меден бук Заповед №345 / 22.07.2021 г. - с. Гугутка Заповед №348 / 22.07.2021 г. - с. Мандрица Заповед №349 / 22.07.2021 г. - с. Плевун Заповед №340 от 22.07.2021 г. - с. Железино Заповед №341...

ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ОТ 23 ЮЛИ

Изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии, започва от 23 юли. Средствата ще се изплащат в Общинска администрация – Ивайловград - стая №205, след 13:30 ч., срещу предоставен документ за...

Откриване на процедура „Търг с тайно наддаване“ за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №342 / 22.07.2021 г. за откриване на процедура "Търг с тайно наддаване" за продажба на стояща дървесина на корен Приложение №1 -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Приложение №2- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА Приложение №3-ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие Приложение...

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР по имотните граници на ПИ 104 от квартал 20 по ПУП на с. Свирачи

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), […]

Обявление за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на поземлен имот 49 от квартал 5 по ПУП на с. Попско

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №319/02.07.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен  устройствен  план – план […]

Обявление за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на поземлен имот 68 от квартал 7 по ПУП на с. Попско

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №320/02.07.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи  проект за изменение на подробен  устройствен  план –  план […]

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВА             Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград” по договор № BG05M9OP001-6.002-0174-С01 , Процедура за директно предоставяне...