Съобщиние за допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2024 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през2024 година“ приета с Решение №5/24.01.2024г. на...

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне,  Горно луково и Меден бук

О  Б  Я  В  А На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед № 285/11.06.2024г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание  с Протокол № 7 от 11.06.2024г. О   Б   Я   В   Я   В   А ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок...

Третиране срещу комари ще се извърши на 13 и 14 юни

СЪОБЩЕНИЕ за третиране срещу комари   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и във връзка с...

Обявление за изменение на ПУП-ПР като се променя уличната регулация пред лицето на УПИ ХVII -229 от кв. 112 и улица „Антим I“

На основание чл. 128, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план - план за регулация  (ПУП-ПР), като се променя...

Обявление за специализирана устройствена схема за линеен обект на строеж: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV посредством разкъсване и направа на кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 kV „Площада“ за захранване на ФЕЦ „Кая Солар“ и ФЕЦ „Кая Енерджи“.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 272 от 06.06.2024 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обявление за изменение на ПУП-ПР за променя на дворищна регулация в с. Камилски дол

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №264 от 04.06.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти на Антична вила “Армира”

Община Ивайловград, ул.”България” №49, тел. 03661/4500, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 4 от Наредба за ПУРОИ, „Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински...