Ще се извърши третиране на тревни площи в община Ивайловград

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на тревните площи срещу кърлежи   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на...

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение за „Изграждане и експлоатация на кариера за добив на строителни материали -варовици в концесионна площ „Параклиса“ в землището на гр. Ивайловград“ с възложител „Булгнайс“ ООД

Приложение

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на  ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА   Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград   Актуализиране на Приложение № 9 към Решение № 38 от 12.05.2021 г. на ОбС...

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение за „Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и настилки в концесионна площ „Фабриката – 1”, Ивайловградско” с площ 34694 м2.

Инвестиционно намерение

Обявление за проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР

На основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №379/07.09.2023 г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи    проект за изменение...

Обявление за одобрен изработеният проект на ПУП – специализирана план схема на обект: „Изграждане на кабелна линия НН – външна връзка на ФЕЦ „Елтранс-Славеево”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №409 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обявление за одобрен изработеният проект на ПУП – специализирана план схема на обект: „Кабелни линии НН за присъединяване на ФЕЦ до 200 kW в УПИ IV“

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №410 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обявление за одобрен изработеният проект на ПУП – специализирана план схема на обект: „Кабелни линии НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност до 200 kW в УПИ I“

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №408 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обявление за изработен проект за изменение на „ПУП-ИПРЗ“ /подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №378 от 07.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обявление за изработен проект на „ПУП-ПЗ“ /изменение на план за застрояване

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №386 от 12.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...