СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2024 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като допълва Раздел III,...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2024 Г.

На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като   допълва Раздел III,...

Община Ивайловград ще извърши третиране на иглолистни дървета

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на иглолистни дървета срещу борова процесоидка   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на...

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА НАЧАЛОТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ“

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА НАЧАЛОТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ“ По повод 14 февруари – Ден на Ивайловград, и в чест на родения в село Хухла български писател и поет Ивайло Балабанов, Община Ивайловград съвместно с НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград,...

Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2024/2025 г.

На основание чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 99, ал.  1 от ППЗСПЗ, лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до Кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10...

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 24 по ПУП на с. Покрован

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР/изменение на план за...