Покана за начална пресконференция  по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“

ПОКАНА ЗА Начална пресконференция  по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“ Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0107-C01-„Грижа в дома в община Ивайловград“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана...

Актуализирани са документите за подаване на проектни предложения към МИГ-Любимец-Ивайловград

На 31 януари 2023г., изтича удължения втори краен срок за кандидатстване по процедура с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.645. Предвид липсата на регистрирани проектни предложения по процедурата в ИСУН, на 24.01.2023 г. с Протокол №58 от проведено заседание на...

Обявление за проект за изменение наподробен устройствен план ПУП-ПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) като, УПИ V-1116, УПИ VI-1116 и УПИ VII-1116 от кв. 28а

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №048/19.01.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи  проект...

Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол с. Бял градец Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец с. Брусино Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино Заповед №579 от 19.12.2022 г. - Утвърждаване на класирането Заповед №581 от 19.12.2022 г. с. Ветрушка Протокол №4...

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево Заповед №562 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед №570 / 16.12.2022 г.  Протокол №9 с. Свирачи Заповед №563 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед 571 / 16.12.2022 г. Протокол №5 с. Одринци Заповед №558 -...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква“Б”...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община...