ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е Община Ивайловград на основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ /план за регулация и...

Очен кабинет „Про глед“ с предгледи на 16 септември

На 16.09.2022 г. се организират очни прегледи за деца и възрастни с мобилен очен кабинет и оптика. „Про Глед“ мобилна структура предлага следните услуги: Преглед от д-р Еркин Осман, специалист по очни болести; Рамки и диоптрични стъкла по поръчка на достъпни цени;...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие...

Обявление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Фотоволтаична централа и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа на ЕР „ЮГ“ ЕАД

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че на основание чл. 150 от ЗУТ, със Заповед №289/26.08.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи...

Обявление за изменение на ПУП-ПРЗ на ул. Възрожденска

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №288/25.08.2022 г., на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на...

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Железино търси специализиран превоз на ученици и учители с обществена поръчка

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Белополци, общ Ивайловград е обявило процедура с предмет: „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ИВАЙЛОВГРАД-ПОПСКО-БЕЛОПОЛЦИ-КОННИЦИ-РОЗИНО- БЕЛОПОЛЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА“   Срок за подаване на...

Съобщение за третиране на зелените площи

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и в изпълнение на предписание за провеждане на...

Обявление от ОСЗ – Ивайловград относно втори заседания на комисията за землищата на територията на община Ивайловград

О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и...

Обявление от Общинска служба – Земеделие

О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на...

Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2022 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022 година“. Допълва Раздел III, „Описание на...