Обява за Конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 417/23.08.2021г. на Кмета на община Ивайловград   О Б Я В Я В...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет – Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието […]

Заповеди №398 и №399 на Кмета на Община Ивайловград относно определяне на купувач на стояща дървесина на корен и прекратяване на процедура

Заповед №399 / 10.08.2021 г. относно определяне на купувач на стояща дървесина на корен за Обект №2102 Заповед 398 / 10.08.2021 г. относно прекратяване на процедура ...

Конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит“

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 392/09.08.2021г. на Кмета на община Ивайловград   О Б Я В Я В А Конкурс […]

Конкурсна процедура 33.20-2021 за подпомагане реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства

Насоки за кандидатстване-КП33.20-2021 Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.20-2021 Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.20-2021 Ръководство-за-Бенефициера КП...

Свободни работни места – Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград към 06.08.2021 г,

Дирекция "Бюро по труда"- Свиленград Свободни работни места 06-08-2021 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ 5 Монтажник кабели 2 Работник кухня Опит 1 Специалист контролни функции    -                       въвеждане данни Висше образование, Компютърни технологии, Турски,...

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г.

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г. (ПОУПВП).   Обсъждането ще се проведе  на 10 август 2021 г....