Обявление относно промяна на дворищната регулация на УПИ ІІІ-155, УПИ ІV-154, УПИ V-153,154, УПИ VІ-общ., УПИ VІІ–153 от кв. 19 по ПУП на с. Плевун

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен...

Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2024 г.“

На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като   допълва Раздел III,...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2024 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Ивайловград за 2024 г.“, като в раздел III. „Описание на имотите,...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2024 Г.

На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като   допълва Раздел III,...

Уведомление за изготвен проект на общ административен акт – Проект за изменение на приетата с Решение № 177 от 19.12.2023г. План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересованите лица, че Община Ивайловград открива производство по издаване на общ административен акт. –...

Обявление за инвестиционна инициатива за обект: „Кабелна линия НН за захранване на фотоволтаична централа Ермитаж 3“

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №219/13.05.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи комплексен проект за...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД-ИВАЙЛОВГРАД

Районен съд – Ивайловград съобщава, че с оглед постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, на 20.05.2024 г. в Районен съд...

Обявление за промяна на дворищната регулация по съществуващите кадастрални граници на поземлен имот 43, кв.12 по ПУП на с. Розино

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че със Заповед № 216 от 10.05.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробен...