СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзкас допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква “А”...

Обявление за изработен проект  за изменение на ПУП-ПР покрай поземлен имот 93 и поземлен имот 94  от квартал 9  по ПУП на с. Плевун

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план...

Съобщение до Емрах Емине Шукри

Съобщение до Емрах Емине Шукри Дата на публикуване на съобщението: 28.10.2021 г. Предвид невръчване на Заповед №460/20.09.2021 г. на известния за Вас адрес и на основание чл.18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите  Заповед...

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград 2021 – 2027 г. - за обществено обсъждане ОБЯВЛЕНИЕ                     С настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал....

Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР покрай поземлен имот 93 и поземлен имот 94 от квартал 9 по ПУП на с. Плевун

О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №521/21.10.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ, настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква“А”...

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповеди № 400 и № 401 на Кмета на община Ивайловград и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал.2 и 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание, План за действие на...