Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на териториите на община Ивайловград

Протокол Kарловско Протокол Гугутка Протокол железино Протокол Ивайловград Протокол Казак 2021 г. Протокол Кобилино 2021  Протокол Кондово  Протокол Костилково 2021  Протокол Мандрица 2021  Протокол Меден бук 2021  Протокол Планинец 2021 Протокол Плевун  Протокол Розино 2021 Протокол с. Глумово 2021 Протокол с. Попско 2021 Протокол Чучулига 2021 

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

Съобщение до Иван Тодоров Дошев

Съобщение до Иван Тодоров Дошев Дата на публикуване на съобщението: 22.04.2021 г.             Предвид невръчване на Заповед № 114/22.03.2021 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а., ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите копие от Заповед № 114/22.03.2021 г.(лично или чрез […]

Изисквания за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Общинска Администрация – гр. Ивайловград  уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в сервиз или в местата за продажба и/или смяна на гуми. Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, […]

НАРЕДБА за реда и условията за предоставяне на социални услуги в общността на Община Ивайловград и НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община-Ивайловград

Във връзка с допуснатата техническа грешка относно датата, определена за публично обсъждане на промени в посочените по-горе наредби, обсъждането ще се проведе на 12.04.2021 г. от 16,00 часа в стая 306 на Община Ивайловград. Очакваме Вашите мнения и предложения от 10.03.2021 г. до 11.04.2021 г. на адрес oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на […]