Списъци на желаещите да закупят дърва за огрев за 2023 г.

Ивайловград / Ивайловград 2 / Ивайловград 3 Свирачи Орешино Железари Плевун Кобилино 20230426074611390 Планинец Железино Бялградец Белополци Черни рид Покрован Меден бук Долно луково Славеево Славеево 2 Белополяне Гугутка Ламбух

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища

Протокол Белополци 2023 Протокол Черничино 2023 Протокол Плевун 2023 Протокол Покрован 2023 Протокол Казак 2023 Протокол Ламбух 2023 Протокол железино 2023 Протокол Кондово 2023 Протокол Глумово 2023 Протокол Мандрица 2023 Протокол Орешино 2023 Протокол Попско 2023...

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата...

Обявление за одобрен изработени проект на ПУП- специализирана план схема на обект: „Кабелна линия НН 0,4 kV от ЕТ, монтирано на стълб 10, извод 1, ТП – Хухла до РТ-ФЕЦ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №151 от 06.04.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Обявление за проект за ПУП-ПР за УПИ I-за ел. подстанция, УПИ II- за озеленяване от кв. 17 по регулационния план на гр. Ивайловград

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за подробен  устройствен  план - план за...

Решение №ХА-ЕО-53/2023 г. на РИОСВ-Хасково, относно „Изработване на ПУП-ПЗ с план схема за електрификация на ПИ с идентификатор 32024.66.274 по КККР на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград“ с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1678 kWp с възложител „КАЯ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. от 05.04.2023

Решение №ХА-ЕО-53/2023 г. на РИОСВ-Хасково