Заповед №440 / 28.09.2023 г. относно прекратяване на процедура – „Открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейностите – сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина в горските територии държавна собственост, в райиона на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“

Заповед №440 / 28.09.2023 г

Заповед №393 / 12.09.2023 г. и Заповед №392 / 12.09.2023 г.

Заповед №393 / 12.09.2023 г. Заповед №392 / 12.09.2023 г. Документация Приложение № – 8 Договор проект – добив Приложение №1 – Заявление Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение...