О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 172/22.04.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот: Недвижим имот, публична  общинска собственост:  6 броя паркоместа  разположени в западната част на УПИ VI от кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АПОС №1464/11.01.2013 г., за срок от 5 /пет/ години,  при първоначална годишна наемна тръжна цена 2160.00 лв./две хиляди сто и шестдесет лв. / без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 08.05.2019 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 07.05.2019 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 07.05.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели  повторни търгове ще се проведат на 15.05.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград