Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

ИВАЙЛОВГРАД,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

 

 

 

ПРИЕТА  НА 07.08.2017 г., С  РЕШЕНИЕ  №93

ИЗМЕНЕНА в Приложение № 7 и 9  с Решение №128 от 21.11.2017 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №149 от 19.12.2018 г.

ИЗМЕНЕНА в Приложение №1, т. 1.29 и т. 1.30 с Решение № 62 от 14.02.2019 г. на Административен съд – Хасково

ИЗМЕНЕНА в Приложение № 8 и 9 с Решение № 31 от 26.03.2019 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №3 от 06.02.2020 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №47 от 28.05.2020 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №160 от 21.12.2020 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №4 от 28.01.2021 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №38 от 12.05.2021 г.

ИЗМЕНЕНА в Приложение № 4 с Решение №82 от 22.07.2021 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №102 от 19.09.2022 г.

ИЗМЕНЕНА с Решение №13 от 30.01.2023 г.

ИЗМЕНЕНА с Определение №330/12.01.2023 г. на Върховен административен съд – спира се действието на чл.8, ал.2, чл.16а, ал.3 и чл.16а, ал.8

ИЗМЕНЕНА с Решение №83 от 22.06.2023 г.

 

                                                  

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І

Предмет и цел

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ивайловград, реда и срока на тяхното събиране, реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса, както и реда за освобождаване на отделни категории лица, изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.  

Чл.2. Наредбата има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени услуги на гражданите на общината.

Чл.3. (1)  На територията на Община Ивайловград се събират местни такси, изброени в чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени със закон.

(2)  За всички други услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, Общинския съвет с настоящата наредба определя цена.

             

Раздел ІІ

Определяне размер на общинските такси и цени на услуги

 

            Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в български лева и при спазване принципите, определени в Закона за местните данъци и такси.

(2)  За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или цени на услуги и права, както и техния размер, са определени в съответни приложения, неразделна част от тази наредба.

Чл.5. (1) Размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се определя след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, която извършва дейността или предоставя съответната услуга и следва да включва пълните разходи (необходимите материално-технически и административни разходи) на общината по предоставяне на услугата.

(2)  Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително:

 1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
 2. Материални, режийни, консултантски и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми на сгради и оборудване, хардуер, софтуер, такси за лицензии);
 3. Разходи за управление и контрол
 4. Разходи по събиране на таксите;
 5. Инвестиционни разходи.

6.Разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

 1. Други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

 (3)  Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

(4) Когато услуги и права се предоставят освен от общината и от други субекти, при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат да бъдат техните пазарни стойности.

Чл.6. Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

Чл.7. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя размера на  таксата за битови отпадъци, не по-късно от 31.12. на предходната година.

Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след заявянето й, въз основа на писмена резолюция от длъжностни лица от общинска администрация.

(2) /Спира се действието с Определение №330/12.01.2023 г. на Върховен административен съд./ Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен отказ от предоставяне на услугата, съответното длъжностно лице определя такса в размер на 10% от стойността на услугата, посочена в съответното приложение.

 

Раздел ІІІ

Ред и срок за събиране на местните такси и цени на услуги

 

Чл. 9 Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой или безкасово.

Чл.10. Местните такси и цените на услугите се заплащат едновременно с предоставянето, съответно отказа за предоставянето им, с изключение на тези, за които с нормативен акт или с тази наредба е предвидено друго.

Чл.11. Събирането на местните такси и цени на предоставените права и услуги от общината, се извършва от служители на общинската администрация.

Чл. 12. (1) Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимата от тях такса битови отпадъци за съответния период и за сроковете за плащане с писма по пощата, в които е посочен размера на таксата за текущата година.

(2) /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Изпращането на писмата се организира от дирекция АПИОЧР и се контролира от заместник-кмета.

 

Раздел ІV

Ред, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса

 

Чл.13. (1) Лицата, неползващи услугата, през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от задължението да заплащат съответната такса за този период.

(2) /Изм. С Реш №47/28.05.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на мотивирано писмено заявление на лицето в срок до 31 октомври на предходната година  в общинска администрация  Ивайловград.

 

Раздел V

Ред за освобождаване на отделни категории лица, изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси

 

Чл.14. (1) Освобождават се от заплащане на такси: детските градини, училища и спортни клубове, за провеждане на организирани спортни мероприятия и състезания за деца и ученици, включително за провеждане на задължителните учебни програми и извънкласни занятия с физическо възпитание и спорт в Община Ивайловград.

(2) Всички мероприятия и прояви, в които община Ивайловград е партньор или изпълнител, мероприятия на НПО, други общини или държавни органи и на гражданското общество, всички благотворителни прояви, които са без търговска цел, както и такива, за които това е предвидено в закон или друг нормативен акт, се освобождават от заплащане на такси за ползване на тротоари, площади, улични платна, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост

            Чл. 15 Освобождаването става въз основа на подадено писмено заявление до Кмета на община Ивайловград, с описание и доказателства за  мероприятието или състезанието по отношение проявите по чл. 14, ал.1 или от секретаря на общината по отношение проявите по чл. 14, ал.2

 

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ

 

Раздел І

Такса за битови оптпадъци

Чл. 16. (1)Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  Размерът на таксата се определя за всяка друга услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) /Изм. С Реш №47/28.05.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Със заповед на кмета на общината  до 31 октомври на предходната година, обявена публично, се определят границите на районите и видовете предлагани услуги по чл.62 от ЗМТД в съответния район и честотата на сметоизвозване.

Чл.16а (1). За определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, заинтерисованите лица подават “Заявление за определяне на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количеството отпадъци” /Приложение № 1/. Със заявлението се посочва вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базови параметри за недвижимия имот. Всеки наемател попълва самостоятелно декларация за базовите параметри на нает имот /Приложение № 2/, неразделна част от заявлението.

(2). Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци за имота се съгласуват в отдел „Строителство и инвестиции” на Общинска администрация Ивайловград, съобразно базовите параметри на недвижимите имоти.

(3). /Спира се действието с Определение №330/12.01.2023 г. на Върховен административен съд./ Попълненото в 2 екземпляра Заявление, се подава в Дирекция „Местни приходи” към Общинска администрация Ивайловград, в срок до 30 ноември на предходната година и се завежда с входящ номер в отделен регистър. Заявлението се приема, но поражда последици само след съгласуването и от длъжностно лице от дирекция “Строителство и инвестиции” при Общинска администрация Ивайловград. Несъгласуваните заявления се връщат с придружително писмо на подателя.

(4).  По внесеното заявление се извършва проверка, включително и за генерираното количество битови отпадъци, въз основа на “Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци в недвижими имоти /Приложение № 3/ към настоящата наредба и емпирични данни от контролен пункт. Длъжностното лице от дирекция “Строителство и инвестиции удостоверява с подписа си и печат на Община Ивайловград съгласуването на Заявлението и го предава по служебен ред, в Дирекция „Местни приходи” в Община Ивайловград.

(5).  Дирекция „Местни приходи” представя до 10 декември на текущата година в дирекция “Строителство и инвестиции обобщена справка за данните на всички имоти, за които е подадено заявление за плащане на база количество отпадъци.

            (6).  Един екземпляр от Заявлението се съхранява в дирекция “Строителство и инвестиции до изтичане на текущата година, след което се предава за съхранение в учрежденски архив за срок от 3 години.

(7).  За придобитите или влезли в експлоатация през годината недвижими имоти, Заявлението се подава в 60 дневен срок от датата на придобиването им, или издаването на разрешение за ползване.

(8). /Спира се действието с Определение №330/12.01.2023 г. на Върховен административен съд./  Когато за  имот не е подадено Заявление в срок, или не е съгласувано, или са заявени неверни данни, или битовите отпадъци не се изхвърлят в определените за целта  съдове, годишната такса се заплаща на база квадратен метър разгъната застроена площ на имота.

Чл. 17. Таксата се заплаща от:

 1. собственика на имота;
 2. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя;
 3. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – от концесионера; 4. за имот – държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което

имотът е предоставен за управление.

Чл. 18. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхряване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и др.;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.18а (1). На депониране подлежат земни маси от изкопни дейности, от новостроящи се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи и др., както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи.

– За земни маси/бетон, керемиди, тухли, инертни материали/- 15,00 лв./куб-отменя т.13 от Приложение №7 от НОАМТЦУ

– За  строителни отпадъци / стъкла, изолационни материали, опаковъчни материали, пластмаса и др.леки строителни отпадъци/ – 20,50 лв/куб -отменя т.13 от Приложение №7 от НОАМТЦУ

-Такса за издаване на разрешение за извозване на СО и ЗМ– 15,00 лв.-въвежда нова такса

ал.(2). Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка излишните строителните отпадъци до депото в с. Вишеград, общ. Кърджали, след издадено  разрешение за извозване. След депонирането на СО, лицата представят документ за количеството им и заплащат очисления по чл.20  ал.1, от Наредба №7/19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и очисленията изисквани при депониране на отпадъци.

Чл. 19. (1) /Изм. С Реш №47/28.05.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Такса битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни; – до 31 октомври на годината, за която се дължи.

(2) /Изм. С Реш №47/28.05.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ На предплатилите в срока до 30 април за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 20 (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота,  с изключение когато таксата е заплатена до края на годината.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

(4) /Изм. с Реш №13/30.01.2023 г. на Общински съвет Ивайловград./ Освобождават се от такса за битови отпадъци имотите, които не се ползват през цялата календарна година. За целта собственикът на имота подава декларация за тези обстоятелства до края на предходната година  в общинска администрация  Ивайловград. Собственикът декларира, че не възразява за получаването на информация от общинска администрация за изразходваната ел. енергия и количество вода за имота. Собствениците декларирали  неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса /при разход над 100 квч. и 10 куб.м. вода за годината/, на основание чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ се наказват с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. Декларацията се подава от всички задължени лица /собственици, ползватели, концесионери и лица, на които е предоставено управлението на имот, държавна или общинска собственост /или упълномощен от тях представител.

(5) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставяни на молитвените домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, училища, детски градини и читалища.

(6) За нежилищни имоти, за които е подадена декларация, в срок до 30 ноември на предходната година, се заплаща такса за битови отпадъци на база декларирани брой и вид съдове за сметосъбиране, съгласно Решение на Общински съвет за определяне размера на такса „Битови отпадъци”.

 

Раздел ІІ

Такса за ползване на тържища, панаири, тротоари, площади и  улични платна

 

Чл.21 (1) Таксата се заплаща от физически и юридически лица, ползващи тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксите се определят на квадратен метър:

– на ден – 3.00 лв.;

– на месец – 12.00 лв;

– ползване на маса – 2.00 лв. на ден.

(3) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(4) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по късно от три дни преди започване на месеца.

(5). За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя на квадратен метър, както следва:

– на ден – 1.00 лв.;

– на месец – 5.00 лв.

(6). За детски атракциони при провеждане на панири и събори – 0,80 лв./м2

(7). За събраните суми от таксите по раздел ІІ се издават приходни квитанции.

 

Раздел ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги

 

Чл.22.(1) /Изм. С Реш №3/06.02.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размер, както следва:

 1. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./;
 2. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./;
 3. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./;
 4. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./;
 5. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./;
 6. 6. ползване на детска млечна кухня за един храноден – до 2,50 лв.

(2) /Доб. с Реш. №4/28.01.2021 г. на Общински съвет Ивайловград / Родителите/ настойниците на деца в задължителна предучилищна възраст, заплащат дължимата такса по ал. 1, т.1, т.2, т.3 и т.4 с намаление от 8 лв.

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли и детски градини, такса не се заплаща за деца:

 1. кръгли сираци;
 2. /Изм. С Реш №47/28.05.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ на родители, които получават помощи по реда на Правилника за социално подпомагане ( месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредбата за целеви помощи за отопление и чрез Фонд „Социална закрила”;
 3. за четвърто и следващи деца, посещаващи детските заведения.
 4. /Доб. с Реш. №4/28.01.2021 г. на Общински съвет Ивайловград / За ползване на детски ясли и детски градини, такса не се заплаща за деца:

Деца които отговарят на критериите по проект №BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020“.

Чл. 24. (1) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 5 лв.

(2) Не се заплаща месечна такса за общежитие от деца кръгли сираци и деца на родители, регистрирани в Дирекция за социално подпомагане.

Чл. 25. За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира ежедневна такса в размер на 10.00 лв.

Чл. 26. изменен с решение № 149 от 19.12.2018 г. и придобива следното съдържание:

Общинско предприятие ‘Социални услуги’- Ивайловград предоставя следните услуги:

 • Услуги от здравен асистент.
 • Услуги от социален, личен и домашен асистент.
 • Услуги от домашен социален патронаж
 • Кетъринг услуги
 • Таксите за предоставените услуги се събират от потребителите съгласно Приложение 11.

Чл. 27. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица, определени от ръководителите на съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, следващ месеца, за който дължат.

 

Раздел ІV

Такса за технически услуги

 

Чл.28. Общинският съвет определя размера на таксите за технически услуги, както следва (Приложение 2):

 1. за издаване на скица за недвижим имот;
 2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване ;
 3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца ;
 4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж;
 5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство ;
 6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях ;
 7. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси , павилиони, кабини и други ;
 8. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.

Чл.29. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането и по ред, подробно описан в заповед на кмета на общината.

Чл.30.  Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с друг нормативен акт е 30 дни.

Чл.31 За извършване на бърза услуга до 7 дни таксата се удвоява

Раздел V

Такса за административни услуги

Чл.32. Общинският съвет определя размера на таксите за административни услуги, както следва:

(1) Услуги по гражданското състояние (Приложение 1):

 1. за издаване на удостоверение за наследници;
 2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
 3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;
 4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт ;
 5. за издаване на удостоверение за семейно положение;
 6. за издаване на удостоверение за родствени връзки;
 7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес;
 8. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес;
 9. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
 10. за всички други видове удостоверения по искане на граждани;
 11. за преписи от документи.
 12. други административни услуги, включени в Административния регистър и интергираната информационна система на държавната администрация.

(2) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти (Пиложение 5);

(3) За разрешения;

(4) /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Услуги, предоставяни от дирекция „АПИОЧР”(Приложение 3):

 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот;
 2. Издаване на удостоверение за декларирани данни;
 3. Издаване на удостоверение за данък наследство;
 4. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка;
 5. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство;
 6. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства;
 7. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци;
 8. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство;
 9. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации;
 10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87, ал.6 ДОПК);
 11. Заверка за валидност на издадено през текуща година удостоверение за данъчна оценка.

(5) /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Таксите се събират от Дирекция „АПИОЧР” при Община Ивайловград

(6)  За издаване на удостоверение за данъчна оценка, в срок до три дни от датата на поискване, се събира такса в двоен размер, а за издаване на същото, в срок от 24 часа от поискването, таксата се събира в троен размер. При подадено искане до 12.00 часа на работния ден, удостоверението се издава до края на същия работен ден, ако искането е подадено след 12.00 часа – удостоверението се издава до 12.00 часа на следващия ден.

(7) Не се събира такса за издаване на удостоверение за декларирани данни, когато същото се издава на гражданите, за да послужи пред дирекция „Социално подпомагане”.

(8) /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ От заплащане на услугите предоставяни от Дирекция „АПИОЧР” при Община Ивайловград се освобождават: Община Ивайловград, Областна администрация – гр. Хасково, органи на полицията и съдебната власт, Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи, ползващи услугите за служебни цели.

Чл.33. Таксите се събират от специалистите по приходите в общинската администрация.

 

Раздел VI

Такса за притежаване на куче

 

Чл.34. (1)      Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на територията на общината, заплаща годишна такса в размер на 12,00 лв. за притежаване на куче.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета за хора с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Български червен кръст
 5. кастрирани кучета;
 6. кучетата с поставен регистрационен микрочип, за първата година от регистрацията му.

Чл.35. Размерът на таксата се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.36. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл.37. /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Таксата се събира от Дирекция „АПИОЧР” при Община Ивайловград

 

Раздел VII

Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд

 

Чл. 38. (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и  ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща такса, съгласно Приложение №4.

(2) Размерът на таксата се определя от:

 1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;
 2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
 3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
 4. вида на обекта;
 5. възможността за напояване.

(3) Не се заплаща такса в случаите, определени в чл.30, ал.3 и ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4) При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция, такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(5) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

 

Раздел VIII

Такси за издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване

 

Чл. 39 Такси за  водовземане:

(1) За издаване на разрешителни за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключително държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, и за ползване на водни обекти – публично общинска собственост се заплащат такси.

(2) За издаване на разрешителни, за срока на действието им се събират еднократно следните такси:

1.за ползване на воден обект публична общинска собственост – по 0,50 лева на дка, но не  по малко от 100 лв. за воден обект;

2.за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината – 250,00лева.;

(3) За продължаване срока на разрешителните по ал.2 се събират такса в размер на 100,00лева.

(4) За изменение и/или допълнение на разрешително за извършване на дейности по ал.2 се събира такса в размер на 100,00лева.

Чл.40 (1) За водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от Общината, се заплаща такса по бюджетната сметка на общината по ред и начин, определени с Тарифата на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета от Министерския съвет.

(2) При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното.

Чл.41 (1)Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимаст от целта на използване на водата.

(2) Таксите за водозвемане от минерални води се определят на база разрешения обем вода и температурата на минералната вода.

Чл.42 (1) Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:

– за питейно-битово водоснабдяване – 0,02лв/куб.м.

– за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури – 0,001лв./куб.м;

– за охлаждане – 0,0003лв./куб.м;

– за промишлено водоснабдяване – 0,045 лв./куб.м;

– за всички други цели – 0,065 лв./куб.м.

Чл.43 Община Ивайловград се освобождава от заплащане на такси по този раздел.

 

Раздел IX

„Реклама”

 

Чл. 44. Такси за административни услуги „Реклама”:

 1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – 20.00 лв.
 2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение – 30.00 лв.

 

Раздел X

„Зелена система”

 

Чл. 45. Такси за административни услуги „Зелена система”:

 1. Издаване на разрешение за преместване на растителност – 10.00 лв.
 2. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност – 20.00 лв.
 3. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета – 30.00 лв.
 4. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация – 50.00 лв.

 

Раздел XI

РАЗРЕШЕНИЯ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ  В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

 

Чл. 46. Услуги в земеделието:

 1. /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на отделни овощни, горски видове, попадащи в урбанизирана територия – 20.00 лв.,
 2. /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Издаване на разрешение за кастрене на клони на орех, бадем и кестен, черница, лешник и други видове дървета, попадащи в урбанизирана територия – 15.00 лв.,
 3. Издаване на разрешение за отсичане на защитени видове дървета (орех, лешник, черница) – 20.00 лв. за 1 бр.
 4. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./
 5. /Отм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./
 6. Такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесни видове:

(1) За измерване и кубиране на дървесина, в лежащо състояние, добита извън горския фонд се заплащат следните такси:

а) едра – 1.00 лв. за куб. м.;

б) средна – 1.50 лв. за куб. м.;

в) дребна – 2.00 лв. за куб. м.;

г) дърва пространствен куб. м. – 1.00 лв.

(2) За маркиране на дървесина в лежащо състояние, добита извън горския фонд, се заплащат следните такси:

 1. a) в стоящо състояние – такса за куб. м. – 2.00 лв./м2;

б) в лежащо състояние – такса за куб. м. – 2.00 лв./м2.

Чл. 47. /Изм. с Реш №102/19.09.2022 г. на Общински съвет Ивайловград./ Такса на корен обли дървени материали, дървета за горене и вършината, добити от общински поземлен фонд се определя с решение на Общинския съвет. (Приложение 6)

Чл. 48. Обезщетение при добив на дърва от защитени видове дървета – общинска собственост (орех, лешник, черница) за 1 бр.:

– І класа с диаметър над 0.50 м. – 350.00 лв.;

– ІІ класа с диаметър от 0.30 м. до 0.50 м. – 100.00 лв.;

– ІІІ класа с диаметър под 0.30 м. – 70.00 лв.

Чл. 49. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с изключение на такси по чл. 47, които се заплащат след добиване на дървесината.

 

Раздел XII

„Търговия, туризъм, транспорт” 

 

Чл. 50. Такси за административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт”:

 1. Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметров превоз на пътници – 60.00 лв.
 2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства – 10.00 лв. на месец.
 3. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали – 50.00 лв.
 4. Категоризация на заведения за хранене и развлечение:

Таксите се събират съгласно Закона за туризма Приложение 10

 1. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него – 70.00 лв.
 2. Разрешение за удължено работно време – 10 лв./ за ден.
 3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него – 50.00 лв.
 4. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект-дубликат – 100.00 лв.
 5. /Доб. с Реш. №38/12.05.2021 г. на Общински съвет Ивайловград / Вписване на търговски обект в информационен регистър – 15 лв.

Чл. 51. Такси за административни услуги „Транспорт”:

 1. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица – 20.00 лв.
 2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя – 70.00 лв.
 3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 70.00 лв.
 4. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с уврeждания и използване на улеснения при паркиране – без такса.
 5. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари – 50.00 лв.
 6. Такса „платен паркинг”:

– 1.00 лв./час;

– 10.00 лв. за денонощие;

– 30.00 лв. за месец.

 

Чл. 52. /Изм. с Реш №83/22.06.2023 г. на Общински съвет Ивайловград./  

(1) Посещение на Общински исторически музей:

– билет за вход: 

– за възрастни – 4.00 лв. на човек;

– за учащи и пенсионери – 2.00 лв. на човек;

-беседа на български език :

-за индивидуални посещения – 4.00 лв.;

– за групови посещения /над 10 души/ -20.00 лв.

– беседа на чужд език

-за индивидуални посещения -6.00 лв.;

– за групови посещения на  възрастни /над 10 души/ – 30,00 лв.

 

 • Посещение на „Антична вила Армира”:

– билет за вход:

– за възрастни – 10.00 лв. на човек;

– за учащи и пенсионери – 6.00лв. на човек;

 – беседа на български език:

– за индивидуални посещения – 15.00 лв.;

–  за групови посещения /над 10 души/ – 40.00 лв.

– беседа на чужд език :

-за индивидуални посещения – 20.00 лв.;

– за групови посещения /над 10 души/ – 50.00 лв.

 

 • Посещение на Паскалевата къща :

– билет за вход:

– за възрастни – 4.00 лв. на човек;

– за учащи и пенсионери -2.00 лв. на човек;

– беседа на български език :

-за индивидуални посещения – 4.00 лв.;

– за групови посещения /над 10 души/ -20.00 лв.

– беседа на чужд език

-за индивидуални посещения -6.00 лв.;

– за групови посещения на  възрастни /над 10 души/ – 30,00 лв.

 

При посещение на „Паскалева къща“ и Общински исторически музей“ в пакет:

– билет за вход:

– за възрастни – 6.00 лв. на човек;

– за учащи и пенсионери -3.00 лв. на човек;

 

 • Маршрути с подвижен гид :

 – Маршрут № 1:

» включва посещение на манастира св. св. „ Константин и Елена” Атеренски  мост (Римски мост)  – крепост Лютица”  – Антична вила ”Армира” –  цена на целия  пакет: група до 10 (десет) човека -25.00 лева, група над 10 (десет) човека – 50.00 лева.

-Маршрут №2:

» включва посещение на ”Антична вила Армира ” – могилата в с. Свирачи – църква Св. Св. „ Константин и Елена” в с . Долно Луково – църква Св. ”Архангел Михаил” – с. Мандрица – цена на целия пакет: група до 10 (десет) човека -25.00 лева, група над 10 (десет) човека – 50.00 лева.

-Маршрут №3:

» включва посещение на долмен в с. Пелевун – музейната сбирка Пелевун –

църквата „Св. Св. Пантелеймон” и мемориален комплекс „Илиева нива ”, село Железино и село Гугутка – цена на целия пакет: група до 10 (десет) човека -25.00 лева, група над 10 (десет) човека – 50.00 лева.

-Маршрут №4:

» включва посещение на Общински исторически музей –  Паскалева къща  –

защитена местност „Дупката”, Винарна „Ямантиеви”, Таханджиница „Йордан Каракехайов ЕООД”  – цена на целия пакет: : група до 10 (десет) човека -25.00 лева, група над 10 (десет) човека – 50.00 лева.

 

 (5) Организиране на вело-тур за посещение на туристически обекти на територията на община Ивайловград ( след направен обстоен ремонт на всички велосипеди, собственост на ОИМ )

– минимален брой туристи за започване на вело-тура 4 човека цена 20 лв.

– отдаване на велосипеди под наем  за 24 часа  цена 25 лв;

– отдаване на велосипеди под наем за 1 час – 5 лв.

 

(6) Отдаване под наем на кану и палатка:

– отдаване под наем на кану до 12 часа- 30 лв.

– отдаване под наем на кану до 24 часа – 50 лв.

– отдаване под наем  на спасителна жилетка – 5 лв.

– отдаване под наем на палатки за 24 часа- 20 лв.

– отдаване под наем кошници за пикник за 24 часа – 15 лв.

 

(7) Безплатни посещения във всички туристически обекти :

– всеки последен четвъртък на месеца;

– за деца до7 годишна възраст.;

-деца от социални домове;

– хора с увреждани .

 

(8) Такса за снимане  в Общински музей, Паскалевата къща и Вила Армира:

– с фотоапарат  – 5 лв.;

– с видеокамера – 25лв. час;

– за допълнителни снимки, видеоматериали, заснемане на филми, интервюта, работни дейности свързани със заснемане, презентации и други, на територията на ОИМ и звената към него, и е извън популяризирането на музея се сключва примерен договор с ОИМ и се заплаща на час. – 70,00 лева.

(9) Наемане на площи за организиране на събития към ОИМ и прилежащите му обекти след подписване на  договор с ОИМ-Ивайловград и уточняване на цени според времетраенето на събитието:

 1. За 1 /един/ час – 20 лв.
 2. За всеки следващ по 10 лв.

Глава трета

Цени на неуредени със закона услуги, оказвани или предоставяни

от общината на физически  и  юридически лица

 

Чл. 53. (1) Услугите, предоставени от Общината могат да бъдат (Приложение 7):

– обикновени;

– бързи.

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

– обикновена – в рамките на 7 работни дни;

– бърза – в рамките на 3 работни дни.

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение.

Чл. 54. Общинско предприятие „Спектър” извършва услуги съгласно цени отределени от Общинския съвет Приложение 8 и 9

Глава четвърта

Административно-наказателни разпоредби

 

Чл. 55. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета на Общината длъжностни лица от Общинската администрация, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл. 56. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 57. (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на Кмета на Общината по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(4) Контролът и установяването на фактите и обстоятелствата за несъбраните общински приходи се осъществяват от определени със заповед на Кмета общински служители.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 2. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината.
 • 3. Наредбата се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
 • 4. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Ивайловград, а цените на услугите посочени в нея следва да се прилагат от деня следващ нейното приемане.
 • 5. Тази наредба отменя: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград, Приета с решение №76 от 30.06.2015г. на Общински съвет.