Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Ивайловград, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 13.11.2023 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайловград  на адрес: ул „.България” № 49,стая 103или на следния електронен адрес:obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 13.12.2023 г. от 16,30 часа в стая 307 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ивайловград

Мотиви