На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 и чл.4 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 104/08.03.2023г. на Кмета на община Ивайловград

 

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит, при следните условия:

 

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • длъжност, звено, административна структура:

Ръководител на звено за вътрешен одит

Общинска администрация Ивайловград

 • изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

 • години професионален опит:

4 години стаж, 3 години от които в областта на вътрешния или външния одит

и

 • минимален ранг:

ІІІ младши

 • професионална област:

финанси, икономика, право

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл.7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

Кандидатите за заемане на длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит трябва:

– да са дееспособни лица;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

– да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит съгласно разпоредбите на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

(За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато:

 1. е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор;
 2. е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 3. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

(Обстоятелствата се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит пред ръководителя на организацията.)

 

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на действащата законодателна уредба в РБългария, имаща отношение към длъжността /ЗА, ЗДСл., ЗМСМА, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Закон за публичните финанси; Закон за вътрешния одит в публичния сектор; Закон за обществените поръчки; Закон за счетоводството;/

 • Познаване на вътрешно нормативната уредба / Устройствен правилник на

общинска администрация Ивайловград, Етичен кодекс и др./

 • Необходими компетентности:

– Управленска ;

– Работа в екип;

– Комуникативна;

– Ориентация към резултати;

– Фокус към клиента;

– Професионална;

– Дигитална.

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса

 • начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест

Интервю

 

ІІІ. Документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит
 • Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец)
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността
 • Автобиография

 

ІV. Място и срок за подаване на документи

 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул.” България” № 49, ет. 2, стая 205, при главен специалист ЧР, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа. Телефон и лице за контакт: 03661/6090; Петя Георгиева – главен специалист ЧР.
 • Документите може да се подадат по електронен път на адрес oba_ivaylovgrad@abv.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 • срок за подаване на документите:
 • /четиринадесет/ дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи звеното за вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на съответната администрация.

 

Минимален размер на основната заплата:

 • От 780 лв. до 2200 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението/.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДСл.)

 

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул.” България” № 49, както и на интернет страницата на Община Ивайловград.

Заявление по чл. 17, ал. 2

Декларация по чл. 17 ал.3 т. 1

Декларация по чл. 21 ал. 2 от ЗВОПС

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповед № 126 / 24.03.2023 г. относно прекратяване на конкурсната процедура за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит, обявена със Заповед № 104/08.03.2023г., поради непостъпили заявления за участие – публикувана на 24.03.2023 г.