Публично обсъждане на Отчет на бюджет за 2020 година на Община Ивайловград, се проведе днес /24.08.2020 г./ в стая 307 в сградата на Общинска администрация – Ивайловград,

Чрез мултимедийна презентация, служители от Дирекция „АПИОЧР” представиха отчет на бюджета  за 2020 година на Община Ивайловград и дадоха подробни и достъпни разяснения по него в разходната и приходната му част.

Присъстващите бяха информирани, че изпълнението  на разходната част на бюджета за 2020 година е съобразено със заложените в пална средства и  съобразно Единната бюджетна класификация на разходите за 2020 год. Спазени са изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно:

  • Постановление на Министерски съвет № 381 от 30 декември 2019  г. за бюджетна процедура 2020  година.
  • БЮ №1/16.01.2020 г. на МФ – Указания за подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022г.
  • Решение на Министерски съвет № 631 от 31 октомври 2019 г. за одобрение проекта на Закон за държавния бюджет на  Република България през 2020  година.
  • Решение на Министерски съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане на  стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели  през 2020 година.
  • Бюджетен календар на община Ивайловград.

Разясненията бяха допълнени с таблици нагледно показващи заложените стойности, като план и изпълнение на разходите  за отделните финансови дейности. Направен беше и сравнителен анализ  на взаимоотношенията с централният бюджет на Р. България спрямо предходната година и размера на увеличеното финансиране по видове, съгласно ЕБК.

 

Обща субсидия                                         4 193 246 лв.

Обща изравнителна субсидия                1 083 100 лв.

Субсидия за капитал. разходи                  733 416 лв.

Получени целеви трансфери ЦБ            2 425 697 лв.

Трансфери между бюджети/нето/          1 081 099 лв.

Трансфери от МТСП                                  275 799 лв.

 

Сравнени бяха основни показатели на бюджета на община Ивайловград с предходната финансова година:

 

  • При годишен актуализиран план на разходите в размер на 14 376 906 лв., текущото изпълнение към 31.12.2020 г. е 11 354 180 лв. или 79 % от разчета за годината.
  • При годишен актуализиран план на разходите в размер на 13 147 248 лв., текущото изпълнение към 31.12.2019 г. е 9 753 786 лв. или 74 % от разчета за годината.

 

Бяха представени  и  проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, които са  изпълнени  през 2020 година,  подчертано бе  продължаващото  успешното усвояване на европейски фондове от Община Ивайловград чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.

 

През 2020 година приоритет на бюджета на общината бе продължаващото осигуряване на средства за изпълнение на проектите подобряващи ВиК, пътната и улична инфраструктура на града и общината.