О Б Щ И Н А   ИВАЙЛОВГРАД
РЕГИСТЪР
на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
№ по ред Входящ                   №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
1 1 /04.03.2021г. Тихомир Делчев Главен специалист да ТУК да ТУК
2 2 /01.04.2021г. Красен Кръстев Юрисконсулт да ТУК да ТУК
3 3 /07.04.2021г. Йорданка Михайлова Главен специалист да ТУК да ТУК
4 4 /08.04.2021г. Мариана Иванова Директор на дирекция да ТУК
5 5 /08.04.2021г. Мариана Иванова Главен експерт да ТУК да ТУК
6 6/09.04.2021 Веселин Георгиев Секретар на МКБППМН да ТУК да ТУК
7 7/19.04.2021 Светла Моллова Заместник-кмет да ТУК
8 8 /19.04.2021 Николина Козарева Главен специалист да ТУК да ТУК
9 9/19.04.2021 Виолета Недялкова Началник отдел да ТУК да ТУК
10 10/19.04.2021 Петя Георгиева Главен специалист да ТУК да ТУК
11 11/19.04.2021 Диляна Бургоджиева Главен експерт да ТУК да ТУК
12 12/19.04.2021 Милен Апостолов Главен инспектор да ТУК да ТУК
13 13/19.04.2021 Ваня Кянкова Главен експерт да ТУК да ТУК
14 14/20.04.2021 Катина Георгиева Главен експерт да ТУК да ТУК
15 15/21.04.2021 Анна Михайлова Младши експерт даТУК да ТУК
16 16/21.04.2021 Наталия Христова Главен специалист да ТУК да ТУК
17 17/22.04.2021 Цвета Митонова Главен експерт даТУК да ТУК
18 18/22.04.2021 Валентина Ангелова Младши експерт да ТУК да ТУК
19 19 /23.04.2021г. Гинка Русева Главен специалист да ТУК да ТУК
20 20/23.04.2021г. Недялка Топалова Счетоводител да ТУК да ТУК
21 21/26.04.2021 Веска Шопова Директор ДГ да ТУК да ТУК
22 22/26.04.2021 Яна Араджиева Главен експерт да ТУК да ТУК
23 23/27.04.2021 Таня Митрева Директор на ОбСП да ТУК да ТУК
24 24/27.04.2021 Красимира Иванова Директор ДЦДУ да ТУК да ТУК
25 25/27.04.2021 Димитър Налбантов Юрисконсулт да ТУК да ТУК
26 26/28.04.2021 Станислав Иванов Старши експерт да ТУК да ТУК
27 27/28.04.2021 Росимира Шишманова Главен експерт да ТУК да ТУК
28 28/28.04.2021 Ана Илчева Младши експерт да ТУК да ТУК
29 29/05.05.2021 Димитър Неделчев Директор ОбИМ да ТУК да ТУК
30 30/05.05.2021 Ахмед Адем Кметски наместник да ТУК да ТУК
31 31/10.05.2021 Таня  Желязкова Старши инспектор да ТУК да ТУК
32 32/10.05.2021 Десислава Атанасова Младши експерт да ТУК да ТУК
33 33/10.05.2021 Петранка Михова Главен експерт да ТУК да ТУК
34 34/10.05.2021 Анка Юлиянова Кметски наместник да ТУК да ТУК
35 35/10.05.2021 Недялка Александрова Кметски наместник да ТУК да ТУК
36 36/11.05.2021 Радка Георгиева Главен специалист да ТУК да ТУК
37 37/11.05.2021 Христо Димитров Главен специалист да ТУК да ТУК
38 38/11.05.2021 Янка Хасан Главен специалист да ТУК да ТУК
39 39/11.05.2021 Таня Четелязова Кметски наместник да ТУК да ТУК
40 40/11.05.2021 Христина Кюпекчиева Кметски наместник да ТУК да ТУК
41 41/11.05.2021 Емилиана Кехайова Главен специалист да ТУК да ТУК
42 42 /12.05.2021г. Делян Илчев Младши експерт да ТУК да ТУК
43 43/12.05.2021 Албена Карабелева Главен специалист да ТУК да ТУК
44 44/12.05.2021 Стела Йорданова Кметски наместник да ТУК да ТУК
45 45/12.05.2021 Иринка Янева Директор на ОП  ОГП да ТУК да ТУК
46 46/12.05.2021 Катя Стоянова Кметски наместник да ТУК да ТУК
47 47/12.05.2021 Златка  Тончева Главен специалист да ТУК да ТУК
48 48/12.05.2021 Иванка Бакалова Кметски наместник да ТУК да ТУК
49 49/13.05.2021 Димитър Стоянов Старши инспектор да ТУК да ТУК
50 50 /13.05.2021 Николай Панайотов Секретар на община да ТУК да ТУК
51 51/13.05.2021 Петър Кондузов Кметски наместник да ТУК да ТУК
52 52/13.05.2021 Първолета Чорбаджийска Директор ДГ да ТУК да ТУК
53 53/13.05.2021 Руска Козарева Началник отдел да ТУК да ТУК
54 54/13.05.2021 Василка Стамболова Кметски наместник да ТУК да ТУК
55 55/14.05.2021 Людмила Димитрова Главен експерт да ТУК да ТУК
56 56/14.05.2021 Мария Иванова Главен експерт да ТУК да ТУК
57 57/14.05.2021 Дарина Кисьова Главен счетоводител да ТУК да ТУК
58 58/14.05.2021 Христо Праматаров Директор ОП СПЕКТЪР да ТУК да ТУК
59 59/14.05.2021 Тянка Пехливанова Кметски наместник да ТУК да ТУК
60 60 /20.05.2021г. Мариана Иванова Началник отдел да ТУК да ТУК

СПИСЪК

на задължените лица, които не са подали в срок ежегодни декларации за имущество и интереси:
1 Басри Исмаил Кметски наместник на кметство с. Пъстроок
2 Веселин Абаджиев Кметски наместник на кметство с. Мандрица
3 Емил Палазов Кметски наместник на кметство с. Славеево
4 Красимир Асенов Кметски наместник на кметство с. Кондово
5 Мустафа Рамаданолу Кметски наместник на кметство с. Конници
6 Мюмюн Юсеин Кметски наместник на кметство с. Розино
7 Съби Башев Кметски наместник на кметство с. Бял градец
8 София Божинова Директор на Дом за стари хора