Инвестиционно предложение от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД: „Експлоатация на находище „Колибар чешма“, гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково за добив и първична преработка на строителни материали – мрамори за срока на концесията“