УКАЗАТЕЛ

СТАЯ

ДЛЪЖНОСТ

СЛУЖИТЕЛ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

203

Кмет на община Диана Овчарова

03661/6090

209

Заместник-кмет, община Красен  Кръстев

03661/6090

204

Председател на ОбС Дарина Кисьова-Зафирова

03661/6156

201

Секретар, община Николай Панайотов

0889002061

   Финансов контрольор

208

Финансов контрольор Руска  Козарева

03661/6590

   Главен специалист

102

Главен специалист Албена Карабелева

03661/8091

102

Главен специалист Николина Козарева

03661/8091

203

Главен специалист Росимира Шишманова

03661/6090

103

Главен специалист Стоянка Стоянова-Ламбова

03661/8091

102

Главен специалист Георги Катранджиев

03661/8091

   Главен експерт Организационна и мобилизационна подготовка

213

Главен експерт Цвета Митонова

03661/6033

   Старши експерт Връзки с обществеността

309

Старши експерт Златина Матева

03661/6090

210

Старши експерт Людмила  Димитрова

03661/6090

   ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

      Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

101

Директор на дирекция Красимира Димитрова

03661/6157

212

Главен инспектор Иванка Иванова

03661/6090

214

Главен експерт Евелина Панайотова

03661/6090

105

Главен експерт Петранка Михова

03661/6078

212

Старши експерт Милен Апостолов

03661/6090

105

Старши инспектор Таня Желязкова

03661/6078

214

Младши експерт Мария Иванова

03661/6090

205

Главен специалист Петя Георгиева

03661/6090

         Отдел „Финансово-стопански дейности“

207

Старши инспектор Димитър Стоянов

03661/6090

208

Младши експерт Милица Делчева
Данчо Джимов

03661/6090

207

Младши експерт Таня Ташкова

03661/6090

   СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

      Дирекция „Строителство и инвестиции“

301

Директор на дирекция Кръстю Делииванов

03661/6090

200

Главен експерт Виолета Недялкова

03661/6090

303

Главен експерт Яна Араджиева

03661/6090

310

Старши експерт Станислав Иванов

03661/6090

308

Младши експерт Валентина Ангелова

03661/6090

311

Младши експерт Веселин Георгиев

03661/6090

302

Главен специалист Светлана Митошева

03661/6090

         Отдел „Устройство на територията и контрол“

305

Началник на отдел Захаринка Янакиева

03661/8039

306

Главен специалист Ана Чотрова

03661/6090

303

Главен специалист Димитър Христакиев

03661/6090

306

Главен специалист Катя Сариева

03661/6090

304

Главен специалист Христо Димитров

03661/6090