Заповед  № 221 от 28.06.2017 г. относно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.  

Заповед № 148 от 02.05.2017 г. относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал., т.1 от Наредбата, включена в Годишния план за ползване за 2017 г. по обекти в териториалния обхват на ОП "ОГП Ивайловград'', открита със заповед № 117 от 11.04.2017 на кмета на Община Ивайловград

Заповед № 084 от 07.03.2017 г.  относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на територията на Община Ивайловград през настоящата 2017 г.

Заповед №031 от 03.02.2017 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в посочени общински горски територии на Община Ивайловград

Заповед №039 от 07.02.2017 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в посочени общински горски територии на Община Ивайловград

Заповед 763 от 12.12.2016 г. относно предприемане на превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2016- 2017 г.

Заповед 233 от 28.04.2016 г. относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на община Ивайловград през настоящата 2016 г.

Заповед 152 от 11.03.2016 г. относно забрана на паша на селскостопански животни в посочени определени горски територии в община Ивайловград.

Заповед N 454  относно предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2015 - 2016 г.

Заповед N 237 от 11.06.2015 г. относно настъпване на етап '' восъчна зрялост'' на посевите от житни култури

заповед N 212 OT 26.05.2015г. за обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на Община Ивайловград

Заповед N 180 от 21.04.2014 г. за провеждане на публичен търг

Заповед N 185 от 27.04.2015 г. относно Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Община Ивайловград.

Заповед N595 от 11.12.2014 г. относно Предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезон 2014 -2015 г.

Заповед N543 от 27.10.2014

Заповед №237 от 27.03.2014 г. относно предоставяне за публично обсъждане на проекта за промяна на Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси.

Заповед №022 от 23 януари 2014 г., относно обществено обсъждане на проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишен бюджет.

Заповед №748 от 11 декември 2013 г., относно обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Заповед №735 от 4 декември 2013 г., относно превантивни мерки при усложнена зимна обстановка

Заповед №419 от 27 август 2013 г., относно списък на категориите информация, подлежащи на квалификация като "служебна тайна" в Община Ивайловград

Заповед №407 от 19 август 2013 г., относно провеждането на традиционен есенен панаир 2013

Заповед №365 от 21.06.2013 г., относно настъпване на етап „восъчна зрялост" на посевите от житни култури и набелязаните мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата

Заповед №339 от 23.05.2013 г., относно обявяване на пожароопасния сезон в горските територии на община Ивайловград през 2013 г.

Заповед №122 от 14.03.2013 г., относно забрана за паша на селскостопански животни в определени мери и пасища

Заповед №036 от 20.02.2013 г. за публично обсъждане на проектобюджета на Община Ивайловград за 2013 г.

Заповед №85 от 20.02.2013 г. за комисия, която да разгледа и обсъди отчета на бюджета за 2012 г. и проектобюджета на Община Ивайловград за 2013 г.

Заповед №075 от11.02.2013г., относно реорганизация на двицението във връзка с Деня на Ивайловград

2012 г.

Заповед №474 от 21.11.2012г., относно образуване и утвърждаване на избирателни секции, референдум 

Заповед №431 от 08.10.2012г., касаеща обществено обсъждане на проектонаредби

Заповед №389 от 11.09.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №379 от 30.08.2012г., касаеща пунктовете за изкупуване на грозде през гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №377 от 29.08.2012г., касаеща класифицираната информация

Заповед №376 от 29.08.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №369 от 24.08.2012г., касаеща гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед № 363 от 21.08.2012г., определяща началото на гроздоберната кампания в Община Ивайловград

Заповед №360 от 14.08.2012г., касаеща концесиите на територията на Община Ивайловград