1. Регистрация на технически паспорт

- необходими документи: Технически паспорт – 2 бр. + Магнитен носител

- срок: 3 дни; такса: 30 лв

2. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

- необходими документи: копие от документ за собственост, при необходимост и други, предвидени в ЗУТ

- срок: 14 дни; такса: 40 лв.

3. Извършване на проверка за незаконно строителство по сигнали на граждани

- необходими документи: копие от документ за собственост, при необходимост и други, предвидени в ЗУТ

- срок: 30 дни. без такса

4. Заверка на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях

- необходими документи: копие от документ за собственост

- срок: 7 дни; такса: 5 лв.

5. Издаване на Удостоверение по чл.52, ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР

- необходими документи: копие от документ за собственост; одобрен проект за делба

- срок: 7 дни; такса: 20 лв.

6. Издаване на Удостоверение по чл.202 от ЗУТ

- необходими документи: копие от документ за собственост; одобрен проект за делба

- срок: 7 дни; такса: 10 лв.

7. Издаване на Удостоверение за търпимост на строеж

- необходими документи: копие от документ за собственост; копие от актуална скица на имота; удостоверение за наследници

- срок: 30 дни; такса: 60 лв.

8. Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект

- необходими документи: копие от документ за собственост- при поставяне в частен имот; договор за наем с Община Ивайловград - когато имота е общински – схема за разположение на обекта; декларация с нотариално заверени подписи на съсобствениците, когато обектът се поставя в съсобствен имот с виза; одобрен архитектурен проект; оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура; удостоверение за наследници (при необходимост)

- срок: 7 дни; такса: 20 лв.

9. Вписване на забележка към издадено разрешение за строеж

- необходими документи: документ за собственост; одобрен проект по всички необходими части, с приложена Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОбЕСУТ; раз-решение за строеж - оригинал

- срок: 7дни; такса: 50 % от стойността на РС

10. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

- необходими документи: документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен над-зор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към която се прилагат: Разреше-ние за строеж (Акт за узаконяване); Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива; Заверена заповедна книга; Акт обр.14 за приемане на конструкцията; Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения; Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите; Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт, при необходимост и други, предвидени в ЗУТ

- срок: 7дни.

- такса: такса за узаконяване на строеж - 40 лв.

11. Издаване на Разрешение за строеж

- необходими документи: документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие); извадка от действащ План за застрояване; оригинална скица на по-земления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура; одобрен инвестиционен проект по всички необходими части, с приложена Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант или с приемане от ОбЕСУТ; удостоверение за наследници (копие) при необходимост; договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 ЗУТ; договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ; положително становище на органите по пожарна безопасност за строежи от І и ІІ категории, решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС /в случаите, когато се изисква/

- срок: 7дни; такса: - до 100 кв.м. – 20 лв., над 100 кв.м. 10 лв.+0,50 лв. за горницата на 100 кв.м.

12. Издаване на скица за недвижим имот

- необходими документи:копие от документ за собственост; удостоверение за наследници – при необходимост

- такса: 30 лв.

13. Презаверка на скица на недвижим имот

- необходими документи: оригинална скица.

- срок: веднага; такса: няма

14. Издаване на виза за проектиране

- необходими документи: копие от документ за собственост; извадка от действащ план за застрояване; предложение, нане-сено на ксерокопие от скицата за имота; оригинална скица на имота; разрешение за строеж или разрешение за ползване на строеж /копие/, който ще се преустройва, а при необходимост и копие от одобрен проект /по преценка на проекта/проектанта/

- срок: 14 дни

- цена: 40 лв.

15. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

- необходими документи: копие от документ за собственост; удостоверение за наследници

- срок: веднага, цена:10 лв.

16. Попълване на характеристика в Декларация на недвижим имот

- необходими документи: копие от документ за собственост

- срок: веднага, без такса

17. Издаване на разрешение за възлагане изработване на подробен Устройствен план

- Предписание за възлагане изработване на изменение на подробен Устройствен план

необходими документи: документ за собственост за всички поземлени имоти, за които се отнася искането за изработване на ПУП, за имоти извън урбанизираната зона – предварително съгласуване с РИОС; скица-предложение по реда на чл.135, ал.2 от ЗУТ; предварителен договор по чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ; съдебно решение /ако ПУП се издава по съдебно решение/; заповед от Областна администрация за отписване на имотите от акта за държавна собственост (при необходимост); удостоверения за нас-ледници (при необходимост)

- срок: 30 дни; цена: по 30 лв. на имот

18. Съгласуване и одобряване на проект за ПУП до 3 квартала или проект за изменение на ПУП (подробен Устройствен план) до 3 квартала и над 3 квартала

- необходими документи: документи за собственост за всички имоти, за които се отнася искането за ПУП; скица с виза за проектиране, заверена от съгласувателните инстанции; разрешение (по чл.124, ал. 3 от ЗУТ) / предписание (по чл.135 ал. 3 от ЗУТ); проект за ПУП; схеми за включване на имотите към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура ; копие от действащ ПУП; нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата между два съседни урегулирани поземлени имота на основание чл.15 (3) от ЗУТ; удостоверения за наследници (при необходимост); Съдебно решение (ако ПУП се изработва по съдебно решение); заповед от Областна администрация за отписване на имотите от акта за държавна собственост ( при необходимост), съгласуване на проекто ПУП с инстанциите, данни за заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ .

- срок: 1 месец; такса: - до 3 квартала – 100 лв., над 3 квартала – 300 лв.

19. Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

- необходими документи: документи за собственост за всички имоти (парцели), за които се отнася искането; скица - предложение по реда на чл.135, ал.2 от ЗУТ; удостоверения за наследници (при необходимост); съдебно решение (ако ПУП се изработва по съдебно решение); заповед от Областна администрация за отписване на имотите от акта за държавна собственост (при необходимост).

- срок: 30 дни.

- такса: 26 лв.