СТАЯ

СЛУЖИТЕЛ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

203

Диана Овчарова

Кмет на Община Ивайловград

03661/6090

200

Красен Кръстев

Заместник-кмет

03661/6008

 

 

 

 

201

Николай Панайотов

Секретар

0889 002061

204

Дарина Кисьова -Зафирова

Председател на ОбС

03661/6156

 

 

 

03661/6590

 

Цвета Митонова

Главен експерт ОМП

 
 102

Георги Катранджиев

Главен специалист

 

ДИРЕКЦИЯ „ ФСДУС''

101

Красимира Димитрова

Директор на дирекция

03661/6157

102

Николина Козарева

Главен специалист ГРАО

03661/8091

102

Албена Карабелева

Главен специалист ГРАО

103

Стоянка Стоянова-Ламбова

Главен спец. „Деловодство”

202

 

 

 

210

Мария Бояджиева

Старши експерт „Технически сътрудник ОбС”

 03661/ 6090

208

Руска Козарева

Милица Делчева

Главен счетоводител

Мл. експерт

03661/6590

207

Лиляна Янева

Таня Ташкова

Димитър Стоянов

Главен спец.  „Счетоводител”

Ст. инспектор

 03661/ 6090

 

 

205

Петя Георгиева

Главен специалист „Касиер и човешки ресурси”

 03661/ 6090

211

Петранка Михова

Гл. експерт „Републикански бюджет и местни приходи”

03661/6078

211

Таня Желязкова

Ст. инспектор  „МПС-данъци”

 

311

 Веселин Георгиев

 Младши експерт

     03661/6090
    311

 Димитър Неделчев

 Главен специалист

 

ДИРЕКЦИЯ „Строителство и инвестиции''

     301

 Кръстю Делииванов

Директор на дирекция

 03661/6090

Отдел „Общинска собственост”

212

Светлана Митошева

Главен специалист

 

 

Иванка Иванова

Главен инспектор

 

211

Милен Апостолов

Старши експерт

 03661/6090

     302

Златка Долапчиева

Мария Бекярова

Младши експерт

Младши експерт

 

     03661/6090

Отдел „Устройство на територията и контрол”

305

Захаринка Янакиева

Началник отдел

03661/8039

302

Димитър Фаразов

Старши експерт

03661/ 6090

306

 

 

 

304

Ана Чотрова

Главен специалист

03661/ 6090

304

Христо Димитров

Главен специалист

03661/8039

303

Димитър Христакиев

Главен специалист

03661/ 6090

201

Катя Сариева

Главен специалист

03661/6090

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

308

Надежда Черганова

Младши експерт

 

03661/8190

309

Даниела Ташкова

Стaрши експерт

/връзки с обществеността и културата/

03661/6090

 310

 Калин Митрев

 Младши експерт

 03661/6090

 

 310 Станислав Иванов

Младши експерт