СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ  ДИРЕКЦИЯ„ФСДБДТ”

1. Издаване на  Удостоверение за данъчна оценка 
(за
сгради и за  поземлени имоти в строителните граници на населените места)
 Правно основание : Чл. 246, ал. 1 от ДОПК
Необходими документи :
1. Документи за самоличност
2. Искане  за данъчна оценка
3. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
Такса:
- до 3 дни:
  15 лева
- до 14 дни:
10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая 105-106

2. Издаване на  Удостоверение за данъчна оценка 
(за
земеделски земи)
 Правно основание : Чл. 246, ал. 1 от ДОПК
Необходими документи :
1. Документи за самоличност
2. Искане  за данъчна оценка
3. Удостоверение за определяне на  коефициенти за местоположение
( издава се от Общинска служба “
Земеделие” – Ивайловград)
4. Скица на имота
Такса:
- до 3 дни:
   15 лева
- до 14 дни: 
10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая 10
5-106 

3. Издаване на  Удостоверение за данъчна оценка 
(за незавършено строителство
)
 Правно основание : Чл. 246, ал. 1 от ДОПК
Необходими документи :
1. Документи за самоличност
2. Искане за данъчна оценка
3. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
4. Удостоверение за степен на завършеност
 ( издава се от Общинска администрация  - Дирекция  “ТСУ”)
Такса:
- до 3 дни:
   15 лева
- до 14 дни: 
10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106 

4. Издаване на  Удостоверение за декларирани данни 
Необходими документи :
1. Документи за самоличност
2. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
- до 3 дни:
15 лева
- до 7 дни: 
10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106 

5. Издаване на служебна бележка за платен данък на МПС 
Необходими документи :  
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса: 10.00 лв.
Срок : 7 дни
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106 

6. Дубликат на квитанция за платени данъци 
Необходими документи :
1. Документи за самоличност
2. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
10 лв.
Срок : 7 дни
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106

7. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Ивайловград по ЗМДТ
Правно основание : Чл. 87 ал.6 от ДОПК
Необходими документи :  
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
- до 3 дни:
15 лева
- до 7 дни: 
10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106 

8. Издаване на удостоверение за платен данък върху  Наследството, Превозните средства, Недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Необходими документи : 
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
- за услуга, изисквана за деня: 10 лева
- до 3 дни:
15 лева
- до 7дни:
 10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106 

9. Издаване на удостоверение за дължимият размер данък върху  Наследството

Необходими документи : 
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
- до 3 дни:
15 лева
- до 7 дни: 
10 лева
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106 

10. Издаване на удостоверение за дължимият размер на Патентният данък.

 

Необходими документи : 
1. Искане за издаване на данъчни документи
Такса:
- до 7 дни:  без такса
Място на издаване: етаж 1, стая
105-106