Общинският съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Ивайловград. Той определя политиката на общината за изграждането и развитието й, решава местни проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално селищно устройство, общинската собственост и приватизацията й, безопасността на движението и обществения ред. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИВАЙЛОВГРАД

мандат 2015 – 2019 година

    1. Дарина Кисьова-Зафирова
        Висше образование – икономист
 
    2. Красимир Илиев Димитров 
        Висше образование – икономист
 
    3. Златил Димитров Хаджиев
        Висше образование – агроном
 
    4. Иван Желязков Димитров
        Средно специално образование – механизация на зеленчукопроизводството
 
    5. Венцислав Славов Токов
        Средно специално образование - строител
 
    6. Снежка Николова Делииванова
        Висше образование – филолог
 
    7. Николина Димитрова Райкова - Николова
        Висше образование – културен туризъм
 
   8. Стефан Иванов Танев
       Висше образование – агроном
 
   9. Стефка Костадинова Тамахкярова
       Висше образование – икономист
 
10. Стоян Димитров Стоянов
      Висше образование – агроном
 
11. Йордан Николов Араджиев
      Висше образование – юрист
 
12. Мехмед Мюмюн Хасан
      Средно специално образование - търговия и горско стопанство
 
13. Цанко Асенов Дюлев
      Средно специално образование- лесовъд