Уважаеми жители на община Ивайловград,

В прикачения файл Ви предоставяме график за обслужване на безработни лица в община Ивайловград от служители на ТП на НОИ - Хасково.

 

Приемът на желаещите за консултация ще продължи да бъде в сградата на общинска администрация Ивайловград- ет. 1, стая 103.

Графика на ТП на НОИ – Хасково – Вижте ТУК

 

 

Част от програмата на фестивала „Бадемови приказки” бе и организирания благотворителен търг, който се проведе вчера в читалището. В началото на месец март, Община Ивайловград обяви два детски конкурса: за литературно произведение и за рисунка, на тема „Бадемов град” и „Мой Ивайловград”.

Участници в театралната трупа „Орфей 1”, заедно с Кмета на Ивайловград, г-жа Овчарова и г- н Панайотов – Секретар на Общината, прочетоха наградените литературни произведения.

Община Ивайловград изказва огромната си благодарност на издателство „Факел” и Драматично-куклен театър „Иван Димов” Хасково, които осигуриха книги и златни билети за победителите. Наградените произведения ще бъдат публикувани в следващия брой на местния ни вестник и в сайта на Община Ивайловград-новините.

Много вълнуващо протече награждаването на рисунките. Те станаха част от организиран търг. Оспорваното наддаване за тях и достигнатите тръжни цени показаха на малки и големи, че изкуство - правено с любов, струва много.

Организаторите на конкурса обявиха каузата за която се продаваха детските рисунки – закупуването на енергийни пейки и поставянето и в градския парк, за радост на децата на Ивайловград.

Освен наградените картини продадени на търг, всички останали картини също се продаваха за символичната сума от 5,00 лв.

С изключителна радост споделяме с Вас, че всички детски рисунки бяха закупени, а събраната сума достигна 557 лв. Това е повод за радост и гордост. Ще продължим да събираме средства за каузата и тази вечер. На концерта в Градската градина ще има кутия, в която всеки който желае да спомогне за реализирането на идеята – поставяне на детски светещи пейки, ще може да го направи.

Ние вярваме, че когато заедно с децата сме в една обща капания и имаме обща цел, не само ще успеем, но и ще се грижим и пазим закупеното.

Благодарим на децата за участието в тази надпревара и на дарителите за подкрепата!

 

Заедно ще създадем един по-красив и уютен град!

На 15.05.2017 г. от 11.30 часа в Малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914г.”- гр. Ивайловград се състоя начална пресконференция на Проект „Заедно сме по- добри” по договор BG05M2OP001-3.001-0017  по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефециент по проекта е Община Ивайловград, с партньори ДГ – Ивайловград, ДГ – С. Железино, НЧ „Пробуда -1914 г”.

Проекта е на стойност: 487 841,81 лв.

Изпълнението на прокта стартира на 02.08.2016 г. и ще продължи до 31.12.2018 г., общо 29 месеца.

Основната цел на Проекта е създаване на по-добри условия за образователната интеграция на децата от етническите малцинства в предучилищна възраст от Община Ивайловград. Проектът предвижда конкретни мерки, насочени към осъществяване на общинската политика чрез партниране с различни организации и институции - ДГ - Ивайловград, ДГ - с. Железино и НЧ "Пробуда 1914". Акцент в Проекта е целенасочената работа с родителите на децата с цел пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; гарантиране на равен достъп до качествено образование; утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

    В Проекта ще бъдат включени 150 деца и техните родители. Приоритет на  проекта е целенасочената работа с родителите на децата с цел пълноценна социализация на деца от етническите малцинства.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:    

·         ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

·         ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

·         ЗАЕДНО УЧИМ И ТВОРИМ

·         ЗАЕДНО ИГРАЕМ И ПЪТУВАМЕ

·         РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

 Повишаване на качеството на образованието в детските градини, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна интеграция;

 Взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

 Включване на родителите във възпитателния процес;

 Създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и социалните групи;

 Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес;

 

 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

На 15 май в 17.00 часа, в зала 307 на Общинска администрация Ивайловград се състоя обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на общината и Доклада за екологична оценка (ЕО) към него.

На срещата освен ръководството на общината и изпълнителя от ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020”, участие взеха и представители на бизнеса, граждани и институции.

С благодарност от кмета към всички присъстващи започна близо двучасовото обсъждане.

 „Община Ивайловград е една от малкото общини, която възложи изработването на ОУП, в условията на променения закон за регионалното развитие, който въведе изискването всички български общини да приемат общи устройствени планове и мисля, че сме една от общините, които вървят сравнително напред и има шанс наистина да сме от първите, които ще приемат ОУП и то при осигурено външно финансиране“, обърна внимание кметът г-жа Овчарова.

Тя припомни пред присъстващите пътя, който администрацията извървя до провеждане на общественото обсъждане и подчерта, че по отношение на стратегическия документ, ОУП е един изключително важен документ за развитието на общината, защото той на практика е основният документ за пространствено развитие на община Ивайловград, в който се отразяват съвременните тенденции в устройството на територията, изискванията за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи документи на Европейския съюз за един период от време 20-25 години напред.

Проектантският колектив представи експозе на ОУП, с разяснения относно същността и основната роля на ОУП; идеите, подходите и принципите на устройство на територията; предвижданията за селищната мрежа на общината, както и предвижданията за урбанистичното ядро – гр. Ивайловград.

Представител от екипа изготвил Екологичната оценка на плана и ДОСВ, запозна присъстващите със целите и обхвата на ЕО, цели и задачи на ОУП и връзка с други планове и програми, Състояние на околната среда и развитие без прилагане на ОУП, съществуващи екологични проблеми, цели на опазване на околната среда, мерки за предотвратяване на неблагоприятните последствия и мерки по наблюдение и контрол.

 

Община Ивайловград, изказва своята благодарност към всички жители на общината, отнесли се с необходимото  внимание, дадените идеи и предложения по стратегическия документ, който ще очертае развитието на общината ни за следващите 20-25 години.

Нови 5 човека получиха своите трудови договори и започнаха работа в общината с длъжност „Общ работник”.

Това се случи на 15 май, а заетостта е осигурена от „Регионална програма за заетост”. Тази година приоритетите не са само за младежи до 29 години, а и безработни лица над 50 годишна възраст.

Новите общи работници ще обслужват както Ивайловград, така и село Свирачи, а дейността им ще е свързана с това да поддържат и почистват общинските сгради и прилежащите им терени, поддържане на общинските улици, площади, паркове и детски площадки, почистване на гробищни паркове, косене, подрязване и оформяне на дървета и храсти, поливане и оформяне на цветните градини и др.

 

 

Пожарите са най-опустошителното бедствие за горите.

Безценният национален капитал - гората - създадена с много човешки труд и средства за продължителен период от време, само за броени минути може да се унищожи от огнената стихия.

ПАЗЕТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА РОДИНАТА, КАТО СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА:

НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН в горите на разстояние до 100 м от горските територии и в близост до тях, извън определените за това места!

НЕ ОПОЖАРЯВАЙТЕ дървесна и храстова растителност, треви и горими отпадъци в необезопасени места в горите!

НЕ ПАЛЕТЕ стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горските територии и на разстояние до 100 м от тях!

НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения!

ПРЕДУПРЕЖДАВАЙТЕ туристи, излетници и преминаващи през горите граждани за противопожарните правила, които трябва да спазват!

ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОЖАР В ГОРИТЕ незабавно сигнализирайте на тел: 112, РС „Пожарна безопасност и защита на населението ", Кметството, Държавното горско стопанство и се включете активно в пожарогасенето!

Лицата, които палят огън извън указаните места, опожаряват гори и земи от горските територии, се наказват на основание Закона за МВР и Закона за горите.

 

 

Днес Ивайловград положи началото на петдневния фестивал „Бадемови приказки”. Това се случи тази вече в 20:30 часа на площад „Тракия”.

Ритуално запалване на огъня на изкуството откри фестивала. Донесен с факли и запален от музите: Калиопа, Клио, Урания, Ерато, Евтерпа, Мелпомена, Талия, Терпсихора и Полихимния  той ще поддържа огъня в сърцата на артистите по време на целия фестивал.

След това сцената се изпълни с грандиозен танцов спектакъл изпълнен от формация „Елика”. Двучасовото ШОУ завърши с чисто новия проект на МТТ „Актьорите” и Иванка Шекерова  - песента „Всичко е възможно в този град”.

По време на откриването фотографии и картини от най-привлекателните места на Община Ивайловград красяха площада.  Изложбата е част от провелия се фото пленер в Ивайловград с гостуващи фотографи.

Вторият ден от фестивала ще продължи с „Бадемови приказки” разказани от МТТ „Актьорите” в Градската градина от 11:00 часа. А вечерта ни очаква огромна доза смях с Христо Гърбов и Валентин Танев, които ще ни представят „Фенове”.

 

Екипът на Община Ивайловград пожелава на всички жители и гости незабравими фестивални дни! 

С падане на колене и поднасяне на венци и цветя, пред  паметната плоча на загиналите от ивайловградския край бе отбелязан – 9 май.

Ученици от 3 а клас на СУ „Христо Ботев’’ изнесоха рецитал за празника, а директорът на Общински Исторически музей Ивайловград  припомни историческите събития на най-страшната война в човешката история.

„9 май - Денят на обединена Европа е празник, който напомня за тежкото минало, за милионите жертви във Втората световна война. Тази дата, носи значими послания – тя е ден на преклонение и почит, символ на единство, мир и просперитет.

Всички ние не трябва да забравяме за високата цена, която заплатиха европейските народи и Русия в битката с фашизма. Паметните дати като днешната са повод да отдадем заслужената почит на загиналите, които отдадоха живота си за свободата на Европа.

Техните имена помним и споменаваме днес – като израз на преклонение и предупреждение, за да не се повторя никога трагедията на световния военен сблъсък .

Като един от най-младите членове на ЕС, но с богато историческо и културно европейско минало, България се стреми да стане достоен и пълноправен участник в европейските институции.’’ – каза кметът Диана Овчарова в словото си за паметната дата.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://ivaylovgrad.bg/old/novini?limitstart=0#sigProIdcd54cf827b

 

 

Заетостта им е осигурена по проект "Обучения и заетост за младите хора", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., който се изпълнява след подписан договор между Общината и Агенцията по заетостта.

Младите хора  са назначени от дата 01.05. за срок от 6 месеца на пълен работен ден, според условията на проекта и подписания договор.

През следващата половин година младежите ще изпълняват длъжността общ работник в  община Ивайловград и селата Плевун, Конници, Розино, Железино и Белополци.