На 15.05.2017 г. от 11.30 часа в Малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914г.”- гр. Ивайловград се състоя начална пресконференция на Проект „Заедно сме по- добри” по договор BG05M2OP001-3.001-0017  по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефециент по проекта е Община Ивайловград, с партньори ДГ – Ивайловград, ДГ – С. Железино, НЧ „Пробуда -1914 г”.

Проекта е на стойност: 487 841,81 лв.

Изпълнението на прокта стартира на 02.08.2016 г. и ще продължи до 31.12.2018 г., общо 29 месеца.

Основната цел на Проекта е създаване на по-добри условия за образователната интеграция на децата от етническите малцинства в предучилищна възраст от Община Ивайловград. Проектът предвижда конкретни мерки, насочени към осъществяване на общинската политика чрез партниране с различни организации и институции - ДГ - Ивайловград, ДГ - с. Железино и НЧ "Пробуда 1914". Акцент в Проекта е целенасочената работа с родителите на децата с цел пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; гарантиране на равен достъп до качествено образование; утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

    В Проекта ще бъдат включени 150 деца и техните родители. Приоритет на  проекта е целенасочената работа с родителите на децата с цел пълноценна социализация на деца от етническите малцинства.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:    

·         ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

·         ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

·         ЗАЕДНО УЧИМ И ТВОРИМ

·         ЗАЕДНО ИГРАЕМ И ПЪТУВАМЕ

·         РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

 Повишаване на качеството на образованието в детските градини, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна интеграция;

 Взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

 Включване на родителите във възпитателния процес;

 Създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и социалните групи;

 Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес;

 

 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.