На 15 май в 17.00 часа, в зала 307 на Общинска администрация Ивайловград се състоя обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на общината и Доклада за екологична оценка (ЕО) към него.

На срещата освен ръководството на общината и изпълнителя от ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020”, участие взеха и представители на бизнеса, граждани и институции.

С благодарност от кмета към всички присъстващи започна близо двучасовото обсъждане.

 „Община Ивайловград е една от малкото общини, която възложи изработването на ОУП, в условията на променения закон за регионалното развитие, който въведе изискването всички български общини да приемат общи устройствени планове и мисля, че сме една от общините, които вървят сравнително напред и има шанс наистина да сме от първите, които ще приемат ОУП и то при осигурено външно финансиране“, обърна внимание кметът г-жа Овчарова.

Тя припомни пред присъстващите пътя, който администрацията извървя до провеждане на общественото обсъждане и подчерта, че по отношение на стратегическия документ, ОУП е един изключително важен документ за развитието на общината, защото той на практика е основният документ за пространствено развитие на община Ивайловград, в който се отразяват съвременните тенденции в устройството на територията, изискванията за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи документи на Европейския съюз за един период от време 20-25 години напред.

Проектантският колектив представи експозе на ОУП, с разяснения относно същността и основната роля на ОУП; идеите, подходите и принципите на устройство на територията; предвижданията за селищната мрежа на общината, както и предвижданията за урбанистичното ядро – гр. Ивайловград.

Представител от екипа изготвил Екологичната оценка на плана и ДОСВ, запозна присъстващите със целите и обхвата на ЕО, цели и задачи на ОУП и връзка с други планове и програми, Състояние на околната среда и развитие без прилагане на ОУП, съществуващи екологични проблеми, цели на опазване на околната среда, мерки за предотвратяване на неблагоприятните последствия и мерки по наблюдение и контрол.

 

Община Ивайловград, изказва своята благодарност към всички жители на общината, отнесли се с необходимото  внимание, дадените идеи и предложения по стратегическия документ, който ще очертае развитието на общината ни за следващите 20-25 години.