На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет - Ивайловград отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година на община Ивайловград.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.07.2017 г. /четвъртък/ от 17.00 часа, зала 307 в сградата на Община Ивайловград, ул. „България” №49.

Докладна относно приемане на отчет за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2016

Приложение 1 към докладната 

Докладна за годишен план и годишен отчет на общината за 2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Разчет за финансиране на капиталовите разходи