О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ на ПИ /поземлен имот/ №039007 в землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград с цел смяна предназначението на земята и застрояване на имота за реализиране на инестиционен проект „Цех за преработка и опаковане на селскостопанска продукция”.

     Проектът е изложен в стая 304 в сградата на Общинска администрация.

            Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване  на настоящето обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.    

 

 

От общинска администрация Ивайловград.             

План за застрояване