ДИАНА ОВЧАРОВАovcharova

 Кметът на Общината:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината.

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на Общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби.

5. Организира изпълнението на общинския бюджет.

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми.

7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет.

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1. Той има право да отменя техни актове.

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

11. Организира и ръководи управлението при кризи в Общината.

12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи.

13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници, и на други длъжностни лица от общинската администрация.

15. Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда.

16. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.

17. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

18. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнението на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаваннето им.

19. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и реда на Закона за управление на етажната собственост. В изпълнение на своите правомощия Кметът на Общината издава заповеди.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.        тел: 0887 596 476     стая: 203