ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ОТ ГРАО ИВАЙЛОВГРАД

1. Издаване на удостоверение за раждане на  новородено дете в РБългария

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

1. документ за самоличност на родителите;

2. съобщение за раждане от съответната институция;

2. Съставяне на акт за раждане

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

1. документ за самоличност на титуляра или родителите, ако титуляра е непълнолетен или на упълномощено лице;

3. Сключване на граждански брак

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, Семеен кодекс

Необходими документи:

1. искане;

2. документ за самоличност на съпрузите;

3. документ за самоличност на свидетелите; 

4. медицински свидетелства, заверени в съответния срок и попълване на декларации; 

Формуляр за искане - изтегли от ТУК

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане;

2. документ за самоличност на един от съпрузите;

3. пълномощно на упълномощено лице;

5. Съставяне на акт за смърт

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

1. съобщение за смърт от съответната институция;

2. документа за самоличност на починалия;

6. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане; 

2. документ за самоличност на заявителя или упълномощено лице;

7. Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание - ЗН, Семеен кодекс, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.  

Необходими документи:

1. искане; 

2. документ за самоличност на един от наследниците или упълномощено лице;

Формуляр за попълване, можете да изтеглите ТУК

8. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейство

Правно основание - ЗГР, Семеен кодекс, Правилник за функциониране на ЕСГРАОН

Необходими документи:

1. документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

9. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Правно основание - ЗГР, Семеен кодекс, Правилник за функциониране на ЕСГРАОН

Необходими документи:

1.документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

10. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Правно основание - ЗГР, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане; 

2. документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

11. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български граждани в чужбина

Правно основание - ЗБГ, ЗГР, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане; 

2. документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

3. данни за чуждия гражданин съгласно представен официален документ;

12. Удостоверение снабдяване на чужди граждани с документ за сключване на граждански брак в Република България

Правно основание - ЗБГ, ЗГР, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.  

Необходими документи:

1. документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

2. данни за чуждия гражданин;

13. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Правно основание - ЗГР, ЗБДС, ЗБГ, ЗЧ, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1.документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

14. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Правно основание - ЗГР, ЗБДС, ЗБГ, ЗЧ, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1.документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание - ЗГР, ЗБДС, ЗБГ, ЗЧ, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1.документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

16. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Правно основание - ЗГР, ЗБДС, ЗБГ, ЗЧ, ЗЗЛД, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1.документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

17. Припознаване на дете

Правно основание - ЗГР, ЗБГ, Семеен кодекс, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане; 

2. документ за самоличност;

3. декларация за припознаване;

18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание - ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. документ за самоличност;

19. Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

Правно основание - ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. документ за самоличност на титуляра;

2. ксерокопие от Акт за раждане;

20. Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Правно основание - ЗГР, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. съдебно или административно решение - оригинал;

21. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Правно основание - ЗГР, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане; 

2. документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

22. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Правно основание - ЗГР, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. искане;

2. документ за самоличност;

3. документи от чужбина - АР, АБ или АС - преведени и легализирани;

4. Удостоверение за идентичност на имената - преведено и легализирано;

Формуляр за искане за съставяне на АР на български гражданин, роден в чужбина -  изтегли от ТУК

Формуляр за искане за съставяне на АБ на български гражданин, сключен в чужбина - изтегли от ТУК

Формуляр за искане за съставяне на АС на български гражданин, починал в чужбина - изтегли от ТУК

23. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Правно основание - ЗГР, ЗБГ, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. уведомително писмо от МВР за постоянно пребиваващ чужденец в РБ;

24. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство

Правно основание - ЗГР, ЗЧ, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Необходими документи:

1. документ за самоличност;

2. ксерокопие от регистър население или ЛРК по последния постоянен адрес или местожителство на лицето преди наспускане на РБ;

3.ксерокопие от Акт за раждане;

4. удостоверение от съответното кметство за датата на напускане на РБ;

5. платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието;

6. 2 бр. снимки;

25. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”

Правно основание - ЗГР, Правилник за функциониране на ЕСГРАОН

Необходими документи:

1. документ за самоличност;

26. Промяна на ЕГН на български гражданин

Правно основание - ЗБГ, ЗГР,ЗБДС, Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Необходими документи:

1. документ за самоличност;

2. ксерокопие от Акт за раждане;

3. Ксерокопие от ЛРК по постоанен адрес;

27. Признаване на чуждестранен акт за развод

Правно основание - Кодекс за международно частно право

Необходими документи:

1. документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

2. преведен и легализиран документ за развод;

3. нотариална заверена декларация от лицето, съгласно чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП;

4. искане до кмета на общината;

28. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

1. молба - по образец;

2. лични карти на родителите (съпруга) или лицето, посочено в молбата за настойник/попечител;

3. от Психиатричен диспансер, че настойника (попечителя) не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост на настойника (попечителя);

5. съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;

6. за малолетни и непълнолетни - препис- извлечение от акт за смърт на родител и/или   документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;

29. Издаване на преписи – извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

1.            искане;

2.            документ за самоличност на титуляра или упълномощено лице;

30. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

1.мотивирано исканем;

31.Приемане и завеждане на възражения на граждани п реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданска регистрация.

Правно основание – ЗГР

Необходими документи:

1.възражение;

32. Присвояване на ЕГН

Правно основание - ЗГР, ЗЗЛД, ЗБГ, Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

1.съобщение за раждане;

2.акт за раждане, съставен в чужбина или дипломатическо консулство;

3.съдебно решение;

4.и други документи, съгласно чл.108 от Наредбата за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

 * Цените на предлаганите услуги можете да видите в точка 10. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград от Наредби и правилници

Забележка:

ЗГР - Закон за гражданската регистрация

ЗБГ - Закон за българското гражданство

ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни

ЗН - Закон за наследството

ЗБДС - Закон за българските документи за самоличност

ЗЧ - Закон за чужденците

ЕСГРАОН - единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението

КМЧП - Кодекс за международно частно право

ЛРК - личен регистрационен картон

ЛБДН - Локална база данни "Население"

НБДН - Национална база данни "Население"

АР - Акт за раждане

АБ - Акт за брак

АС - Акт за смърт