1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 2. ХАРТА НА КЛИЕНТА
 3. ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ, ОТ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ
 4. ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 5. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ, СЪС СЪЗДАВАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ
 8. ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ С АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР
 9. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ OT ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАЙЛОВГРАД
 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 11. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ И БАЛАНСА НА ОБЩИНАТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
 12. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ И БАЛАНСА НА ОБЩИНАТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
 13. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
 14. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 15. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ - БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС
 16. КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 17. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
 18. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД