КРАСЕН КРЪСТЕВ

  заместник-кметът по „Финанси, бюджет и икономика“:

  а) организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет;

  б) организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на    приходната част по бюджета на общината;

 в) координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската икономика, стопанската дейност, изпълнението на  програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие и специализираните общински      предприятия.

 г) организира и контролира разработването, приемането и актуализирането на всички нормативни документи, докладни записки и заповеди;

 д) организира, координира и контролира законността при прилагането на администратините и информационни услуги, предоставяни от общинската  администрация.