Публично обсъждане проект за бюджет 2016 г изтеглете от ТУК

Отчет на бюджет 2014 г. - изтегли от ТУК

Покана за публично обсъждане на годишния отчет, за изпълнение бюджета на община Ивайловград за 2014г може да изтеглите от ТУК

Отчет на бюджет изтеглете от ТУК

Отчет на капиталов списък изтеглете от ТУК

Отчет за сметки и средства от Европейския съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд за 2014 г изтеглете от ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  31.05. 2015 г. изтеглете от ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.06.2015 г. изтеглете от ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 31. 07. 2015 г. изтеглете от ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 30.09.2015 г. изтеглете от ТУК

Oтчет за касово изпълнение на бюджета за 31.10.2015 г. изтеглете от ТУК

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства 31.05.2015 г. изтеглете от ТУК

Месече отчет за СЕС  на бенефициенти на РА към ДФЗ 31. 05.2015Г изтеглете от ТУК

Месечен отчет за СЕС на бенефициенти към Националния фонд 31.05. 2015 г. изтеглете от ТУК

Отчет за касово изпълнение на бюджета 30.04.2015г може да изтеглите от ТУК

 Бюджетен календар на Община Ивайловград може да изтеглите от ТУК

Заповед за утвърждаване на бюджета на детските градини за 2015 г. може да изтеглите от ТУК

Заповед за утвърждаване на бюджета на училищата за 2015 г. може да изтеглите от ТУК

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти между училища и детски градини за 2015 г. може да изтеглите от ТУК

Касови отчети за 2014 г. може да изтеглите от ТУК

Бюджет за 2015 може да изтеглите от ТУК

План график за просрочени задължения изтегли от ТУК

Преходен остатък изтегли от ТУК

Капиталови разходи за 2015 г. може да изтеглите от ТУК

Списък пътища може да изтеглите от ТУК

Проект за бюджет 2015 г. може да изтеглите от ТУК

Счетоводна политика на Община Ивайловград може да изтеглите от ТУК

Индивидуален сметкоплан на Община Ивайловград за 2014 г. може да изтеглите от ТУК

Вътрешни правила за предварителен контрол и прилагане на системата на двойния подпис може да изтеглите от ТУК

Вътрешни правила за финансово управление и контрол изтегли от ТУК

Инструкция за бракуване, трансформиране и унищожаване на ДМА и МЗ в община Ивайловград изтегли от ТУК

Правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в община Ивайловград изтегли от ТУК

Правила за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджена та община Ивайловград може да изтеглите от ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2014-30.06.2014 може да изтеглите от ТУК

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд за периода 01.01.2014-30.06.2014 може да изтеглите от ТУК

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Раплащателна агенция към ДФ Земеделие за периода 01.01.2014-30.06.2014 може да изтеглите от ТУК