О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 78,  ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 097/ 23.03.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:  

1.Имот частна общинска собственост: Едноетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ 132.00 кв.м., находяща се в УПИ І-33 от кв. 12 по ПУП на с. Меден бук, одобрен със Заповед №111/30.03.1989  г., актуван с АЧОС №209/28.12.1998 г., при първоначална тръжна цена 1630.00 лв./хиляда шестстотин и тридесет лв./ без ДДС.

2. Имот частна общинска собственост: Дворно място – УПИ І -74 с площ 2000 кв.м. от кв. 9, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ 268 кв.м. по действащ ПУП на с. Одринци от 1935  г., актуван с АЧОС №428/19.03.2001 г., при първоначална тръжна цена 7990.00 лв./седем хиляди деветстотин и деветдесет лв./ без ДДС.

3. Имот частна общинска собственост: УПИ ХІ-128 с площ 445 кв.м. от кв. 12, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със сглобяеми елементи „Пивница” със застроена площ 80 кв.м. по изменен ПУП-ПР на с. Гугутка, одобрен със Заповед №129/04.06.2010 г., актуван с АЧОС №1144/02.08.2010 г., при първоначална тръжна цена 3320.00 лв./три хиляди триста и двадесет лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 12.04.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Заявленията за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 11.04.2017 г.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 11.04.2017 г.

Определена е стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторни търгове ще се проведат на 19.04.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

 

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

06 Юли 2017

Уважаеми жители на община Ивайловград, В прикачения файл Ви предоставяме график за обслужване на безработни лица в община Ивайловград от служители на ТП на НОИ - Хасково.   Приемът на желаещите за консултация...