З   А   П  О   В   Е   Д

 

№769/13.12.2016 г.

гр. Ивайловград

                         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал. 1  от Наредба ПУРОИ и Решения №173/28.11.2016 г. и №174/28.11.2016 г. на Общински съвет  Ивайловград

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

              

Да се проведе публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

I. Общински имот -  ПИ №022214 – лозе с площ 1162 кв. м., V категория при неполивни условия в землище на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024, актуван с АЧОС №1923/10.03.2016 година, с начална тръжна цена от 1000.00 лв. /хиляда лева и нула нула стотинки/ без ДДС.

II. Общински имот -  ПИ №000142 – трайни насаждения с площ 2637 кв. м., VIII категория при неполивни условия в землище на с. Бялградец с ЕКАТТЕ 07733, актуван с АЧОС №1950/29.03.2016 година, с начална тръжна цена от 1100.00 лв. /хиляда и сто лева и нула нула стотинки/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 06.01.2017 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.30 часа.

Тръжните документи да се закупуват от стая  212, ІІ етаж на Общината при цена 72.00 лв. с ДДС.

Размер на депозита – 10 % от началната тръжна цена.

Размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

Документи за търга се подават в стая 103 I етаж до 17:30 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на купувачи, повторен търг да се проведе на 13.01.2017 г. по същото време, място, цени  и условия.

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения  към Общината.

Огледи на общинския имот да се извършват след закупуване на тръжната документация  и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол  по изпълнение на Заповедта възлагам на  Красен Кръстев – зам.-кмет на община Ивайловград.

    

 

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на община Ивайловград

 

 

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

06 Юли 2017

Уважаеми жители на община Ивайловград, В прикачения файл Ви предоставяме график за обслужване на безработни лица в община Ивайловград от служители на ТП на НОИ - Хасково.   Приемът на желаещите за консултация...