СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Обявява конкурс за избор на „Здравен медиатор“

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование

–     Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ивайловград,  стая 103, ет.1.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

I етап – Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

II етап – Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 15.02.2019 г.

Документите се подават в деловодството на Община Ивайловград.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура и др.

Нужната  Документация. можете да намерите тук. 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net