Ще бъде извършено третиране срещу кърлежи на зелените площи в местността „Илиева нива”

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo, Община Ивайловград съобщава, че на 03.06.2021 г. ще...

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”.

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. То ще се проведе  на 26 май...

Обявление за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Драбишна

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №219/13.05.2021г. на ЗА Кмета на Община Ивайловград, съгласно Заповед №212/ 11.05.2021...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

Наоснованиечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква “А”...

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на териториите на община Ивайловград

Протокол Kарловско Протокол Гугутка Протокол железино Протокол Ивайловград Протокол Казак 2021 г. Протокол Кобилино 2021  Протокол Кондово  Протокол Костилково 2021  Протокол Мандрица 2021  Протокол Меден бук 2021  Протокол Планинец 2021 Протокол Плевун  Протокол...

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...