СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ, настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква“А”...

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Довеждащ водопровод до „Антична вила Армира“

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №140 от Протокол №7 от 28.09.2021г. Общински съвет Ивайловград разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект...

Третиране на тревните площи против кърлежи ще се извърши на 27 септември

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на тревните площи против кърлежи На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на...

Система за определяне на резултатите за провеждането на конкурса за длъжността Директор на дирекция „Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

Тестът е в три различни варианта със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване на началото на провеждането на конкурса...