СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел I, точка А...

Обществено обсъждане на Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград

               Община Ивайловград обявява обществено обсъждане относно   Промяна на    Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград             Очакваме Вашите мнения и предложения от 28.11.2022 г....

ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква“Б”...

ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Управляващият орган на “Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” организира международно събитие на тема „Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ“, Събитието ще се проведе на 9 и 10 декември в гр. Русе. На изложителите ще бъде...

Публично обсъждане на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Община Ивайловград предоставя на заинтересованите лица, възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване да изпращат предложения, становища и мнения по настоящия „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне...