Заповед и протоколи за класирани кандидати за участие в публично оповестени конкурси за оттаване под наем земеделски земи в землищата на селата Плевун, Меден бук, Мандрица, Конници и Гугутка

с. Конници с. Меден бук с. Гугутка с. Мандрица с. Плевун

ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ОТ 23 ЮЛИ

Изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии, започва от 23 юли. Средствата ще се изплащат в Общинска администрация – Ивайловград – стая №205, след 13:30 ч., срещу предоставен документ за...

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР по имотните граници на ПИ 104 от квартал 20 по ПУП на с. Свирачи

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  проект за изменение на...

Обявление за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на поземлен имот 49 от квартал 5 по ПУП на с. Попско

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №319/02.07.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за...

Обявление за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на поземлен имот 68 от квартал 7 по ПУП на с. Попско

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №320/02.07.2021г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи  проект...