Обявление за конкурс за заемане на длъжност Началник отдел „Общинска собственост” в дирекция „Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 181/15.04.2021г. на Кмета на община Ивайловград О Б Я В Я В А...

НАРЕДБА за реда и условията за предоставяне на социални услуги в общността на Община Ивайловград и НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община-Ивайловград

Във връзка с допуснатата техническа грешка относно датата, определена за публично обсъждане на промени в посочените по-горе наредби, обсъждането ще се проведе на 12.04.2021 г. от 16,00 часа в стая 306 на Община Ивайловград. Очакваме Вашите мнения и предложения от...