Обявление за проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), в УПИ IV – 552 от кв. 2, по ПУП на гр.Ивайловград, общ. Ивайловград, като УПИ IV – за селскостопанска продукция се преотреди за склад за вино, материали и   ФЕЦ до 30 kW и се предвиди ново застрояване.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че със Заповед № 174 от 11.04.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробен ...

Обявление за проект за изменение на ПУП- ПР/изменение на план за регулация/, като се променя дворищната регулация на УПИ IX – 32 от кв. 7 по ПУП на с. Свирачи

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №175 от 11.04.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...

Съобщиние за допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2024 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2024 година“ приета с Решение №5/24.01.2024г. на...

Обявление относно проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване /, като се промени дворищната регулация по съществуващи кадастрални граници на ПИ 43, кв. 12 по ПУП на с. Розино

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №171/05.04.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи    проект за изменение на...

Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ивайловград през 2024 г.“

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2024 година“. Допълва Раздел III, „Описание на...