Публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград

Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на  настоящия проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 30...

Заповед №006 / 06.01.2022 г. относно откриване на процедура „Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №006 / 06.01.2022 г. Приложение №1 -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Приложение №2- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА Приложение №3-ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие Приложение №4-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.18 Приложение №5-СПИСЪК С ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ...

Обявление изработен проект за изменение на подробен  устройствен план ПУП-ИПР (изменение на план за регулация) на УПИ ХIV-47 и УПИ V-48

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен ...

Покана за публично обсъжане на актуализация на бюджета на Община Ивайловград за 2021 година.

Уважаеми съграждани, ​На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на...

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ за „Базова станция №HKV0076.A000-POKROVAN“

На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №157 от Протокол №8 от 18.11.2021г. Общински съвет Ивайловград разрешава изработване на проект за  ПУП-ПЗ /подробен устройствен...