Община Ивайловград ще извърши третиране на срещу комари на 04.07.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.   Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши...

Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР на част от квартал 10, УПИ II-53, УПИ III-53 и УПИ IV-54

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план...

„Тинтява Експлорейшън“ АД ще предостави двеедногодишни стипендии на студенти, желаещи да кандидатстват в Минно-геоложки университет

Уважаеми кандидат-студенти, „Тинтява Експлорейшън“ АД ще предостави двеедногодишни стипендии на студенти, желаещи да кандидатстват в Минно-геоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски”, София, през учебната 2022/2023 г. Условия за допускане: Да са жители на община...

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне, Горно луково и Меден бук.

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне, Горно луково и Меден...

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане за приемане Наредба за реда за поставяне и ползване на преместваеми обекти

Община Ивайловград обявява обществено обсъждане за приемане Наредба за реда за поставяне и ползване на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, рекламно–информационните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията...