Съобщение

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград...

Съобщение

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград...

Списък на класираните кандидати, подали заявление за заемане на длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда“ по проект “Социална подкрепа в домашна среда“

Списъка може да видите ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИТЕ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА” /ЦППУСВОДС/:

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград...

Уведомление до всички жители

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград...