Документи за „Покана за свикване“, „Протокол за залепване“, „Протокол за събрание и актуализиране на състава на УС на СС“ и Заявление

Покана за свикване на събрание Протокол за залепване на поканата Протокол от събрание за актуализиране на състава на УС на СС...

Образци на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Заявление за участие Справка за ССО Покана за свикване на ОС на СС Протокол от залепване на поканата за ОС на СС Протокол от ОС на СС Декларация – нечлен на СС Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС) Протокол от залеване на покана за свикване на ОС на...