РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ВОЛГОГРАД”, В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „РАКОВСКА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТРОТОАР

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването,...

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетни оси: Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите Наименование на процедура Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони ОСНОВНИ ДАННИ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи...

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони   Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони ОСНОВНИ ДАННИ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска...

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЖЕЛЕЗИНО

ОСНОВНИ ЦЕЛИ Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“. Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Наименование на процедура „Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция,...

„Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан“

Покана за откриващата пресконференция за старта на проект „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и...