ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ КОМПОНЕНТ 2″, КЪМ ДОГОВОР „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

През 2021 г. Община Ивайловград получи финансиране за реализацията на Проект № BG05M9OP001-6.002-0174 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна...

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЛАМБУХ

Наименование на проекта: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”. Община Ивайловград ще бъде водеща организация, в партньорство с...

СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ХОРАТА, КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНИТЕ ЛЮБИМЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД И ОРЕСТИАДА

Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта се осъществява от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; Тематична цел 6:...

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ – АНТИЧНА ВИЛА АРМИРА КРАЙ ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Региони в растеж Приоритетни оси: Регионален туризъм ОСНОВНИ ЦЕЛИ Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и...

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ВОЛГОГРАД”, В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „РАКОВСКА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТРОТОАР

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването,...

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони Приоритетни оси: Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите Наименование на процедура Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...