Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т ИВАЙЛОВГРАД,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ                       Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И...

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на...

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД   Раздел I. Въведение Общинската програма за намаляване риска от бедствия (ОбПНРБ) се разработва на основание чл.6д, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на...

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

П Р О ГР А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ  2023г. 2023 г. ИВАЙЛОВГРАД       І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на...