ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

На 30.12.2022 г., Кметът на Община Ивайловград – Диана Овчарова, подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект №BG05SFPR002-2.001-0107-C01 – „Грижа в дома в община Ивайловград“, по Процедура...

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

През месец декември 2022 г., Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост”. По проекта ще бъдат назначени 19 лица, младежи до 29 г. възраст на длъжност „общ работник“ за определен срок до...

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЛАМБУХ

Наименование на проекта: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”. Община Ивайловград ще бъде водеща организация, в партньорство с...

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ КОМПОНЕНТ 2″, КЪМ ДОГОВОР „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

През 2021 г. Община Ивайловград получи финансиране за реализацията на Проект № BG05M9OP001-6.002-0174 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна...

СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ХОРАТА, КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНИТЕ ЛЮБИМЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД И ОРЕСТИАДА

Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта се осъществява от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; Тематична цел 6:...

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ – АНТИЧНА ВИЛА АРМИРА КРАЙ ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Региони в растеж Приоритетни оси: Регионален туризъм ОСНОВНИ ЦЕЛИ Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и...