Обявление за специализирана устройствена схема за линеен обект на строеж: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV посредством разкъсване и направа на кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 kV „Площада“ за захранване на ФЕЦ „Кая Солар“ и ФЕЦ „Кая Енерджи“.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 272 от 06.06.2024 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...
ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ БИОСКЕНЕР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В ИВАЙЛОВГРАД НА 28 АПРИЛ

ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ БИОСКЕНЕР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В ИВАЙЛОВГРАД НА 28 АПРИЛ

Изследване чрез биоскенер за деца и възрастни в град Ивайловград на 28 април /неделя/ През последните години тази съвременна апаратура добива все по-голяма популярност, защото благодарение на нея можете да разберете повече за своя организъм и състоянието на здравето...

Обявление за проект за изменение на ПУП- ПР за част от кв. 24, като се промени уличната и дворищната регулация на УПИ VII – 97 по съществуващите кадастрални граници на ПИ – 97 по ПУП на с. Покрован

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №141 от 22.03.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният...
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗПОЛАГА С НАЛИЧНА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ДЪРВЕСИНА

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗПОЛАГА С НАЛИЧНА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ДЪРВЕСИНА

Държавно горско стопанство – Ивайловград уведомява местното население, че разполага с налична на временни складове дървесина (дърва за огрев). Домакинствата, желаещи да закупят количества от същата, могат да го направят чрез подаване на заявление в деловодството на...