Регистър на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2022 г.

Регистър на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2022 г. Списък на задължените лица, които...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ШУКРЮ МЮМЮН АЛИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ШУКРЮ МЮМЮН АЛИ Съобщение до Шукрю Мюмюн Али Дата на публикуване на съобщението: 01.12.2023 г. Дирекция ”АПИОЧР” при Община Ивайловград съобщава на Шукрю Мюмюн Али от с. Конници, че следва да се яви в сградата на Община Ивайловград, в стая 211 за връчване...

Наказателно постановление №5/24.10.2023г. на „Динел“ ЕООД по реда на чл.18а, ал.10 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ   По реда на чл.18а, ал.10 от АПК във връзка с издадено Наказателно постановление №5/24.10.2023г. на Кмета на Община Ивайловград          Дирекция ”УТЕС” при Община Ивайловград съобщава на „Динел“ ЕООД, представлявано от Марина Златкова Чалъкова с адрес на...

Публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Ивайловград

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Ивайловград, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се...