ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

На 23 април от 12:00 часа, в залата на НЧ „Пробуда“, Ивайловград – ул. „Орфей“ № 1 ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Образователна интеграция на учениците от Община Ивайловград”, с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд”.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 462 880,70 лв.

 – 393 448,60 лв. – финансиране от ЕСФ

69 432,10 лв. – национално финансиране

Дата на стартиране: 23.01.2017 г.

Дата на приключване: 23.01.2019 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – Ивайловград

ПАРТНЬОРИ:

Община Ивайловград

СОУ „Христо Ботев” – Ивайловград

ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – с. Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Железино

ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” – с. Свирачи

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е: да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, като се започне от интеграцията им в образователната система.

 

 

Настоящият проект цели създаване на механизми и добри практики, които да приобщят всички деца към цялостния учебен процес и подобрявайки го, да направи училището привлекателно за тях.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ СА:

  • Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система
  • Включване на 215 ученика от малцинствени групи, в допълнително обучение по българскии език и в извънкласни дейности

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СА:

  • Повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система ученици от етническите малцинства;
  • Подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
  • Засилване на мотивацията на ученици и родители за активно участие в образователния процес.

 

Проект  „Образователна интеграция на учениците от Община Ивайловград“, по договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.