Региони в растеж

Регионален туризъм

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Специфичните цели, водещи до постигането на основната цел на проекта са:

1) Консервация, реставрация и цялостна социализация на археологически обект антична вила „Армира” и СМР с цел повишаване на функционалността и привлекателността на територията и утвърждаването на обекта като предпочитана туристическа атракция, подходяща за целогодишно посещаване;

2) Увеличаване на туристическия поток с цел да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги. Инвестициите в проекта са насочени приоритетно към изпълнение на консервационно-реставрационните работи и строително-монтажните работи, поради спецификата на обекта, а именно нуждата от опазване на паметниците на културата. Приносът към подобряване на цялостния туристически продукт ще бъде експонирането и социализирането на обектите чрез изграждане на допълнителна дребномащабна инфраструктура за привличане на различни групи туристи.

Инвестиционните дейности по паметниците на културата ще бъдат допълнени с мерки за интерпретация и информация относно историята, значението и развитието на антична вила Армира. За цялостната реализация на проекта са предвидени за изпълнение следните основни дейности:

Дейност 1. Извършване на консервационно-реставрационни работи и на строително–монтажни работи, свързани със социализация и експониране на паметник на културата – антична вила Армира.

Дейност 2. Развитие и рeклама на туристическия продукт.

Дейност 3. Организация и управление на проекта. Дейност 4. Изпълнение на мерки за информация и публичност. Дейност 5. Извършване на одитни проверки.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Специфичните цели, водещи до постигането на основната цел на проекта са:

1) Консервация, реставрация и цялостна социализация на археологически обект антична вила „Армира” и СМР с цел повишаване на функционалността и привлекателността на територията и утвърждаването на обекта като предпочитана туристическа атракция, подходяща за целогодишно посещаване;

2) Увеличаване на туристическия поток с цел да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги.

Изпълнението на проекта ще включи интервенции, свързани с експониране и социализиране на паметника на културата – антична вила Армира, представляващ основна туристическа атракция в община Ивайловград, както и създаване на атракциони и въвеждане на нови техники за интерпретация.

СРОКОВЕ

Дата на стартиране 19.02.2020
Дата на приключване 19.07.2023

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Стойност на бюджета в лева:
Общо 7 007 621.11
Финансиране от ЕС
ЕФРР 5 956 477.94
Национално финансиране 1 051 143.17