Услуги по устройство на територията

Приложение № 2 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

ТСУ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

 

КРАЙНА ЦЕНА

СРОК ЗА ИЗПЪЛН ЕНИЕ ВИДОВЕ УСЛУГИ
1 2 3 4 5 6
Административни услуги „Кадастър“
 

 

1

 

 

Издаване на скица за недвижим имот

-формат А 4

-формат А 3

 

 

Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 1

Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри – чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър

30.00 лв 50,00лв

 

 

 

.

7 дни обикновена
60.00 лв.

100,00 лв

3 дни бърза
 

 

2

 

 

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 

Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 1

Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри – чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър

5.00 лв. 7 дни обикновена
10.00 лв. 3 дни бърза
 

3

-Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;

-Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

 

 

Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5 и чл. 16, ал. 5 от Закона за устройство на територията

40.00 лв. 14 дни обикновена
80.00 лв. 7 дни бърза
20.00 лв. 7 дни обикновена
40.00 лв. 3 дни бърза
Административни услуги „Контрол по строителството“
 

 

 

4

 

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 159, ал.3

 

 

 

20.00 лв.

 

 

 

7 дни

 

 

 

 

обикновена

 

 

 

 

Административно-технически услуги – Устройство на територията

 

5

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена  

Закон за устройство на територията – чл. 56

 

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

6

Издаване разрешение за възлагане изработването на подробни устройствени планове Закон за устройство на територията – чл. 124а, ал. 2, чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ  

30.00 лв.

 

30 дни

 

обикновена

 

7

 

Процедиране и одобряване на Подробен устройствен план:

–          до 1 квартал;

–          над 1 квартал

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 110, ал. 1

 

 

 

100.00 лв.

300.00 лв.

 

 

 

30 дни

30 дни

 

 

 

Обикновена

Обикновена

 

 

8

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за съответствие или чрез ОЕСУТ:

–          за жилищно строителство;

–          със смесено предназначение;

–          за нежилищно строителство

–          За съоръжения и линейни обекти на техническата инфраструктура- в урбанизирани територии

–          За съоръжения и линейни обекти на техническата инфраструктура- извън урбанизирани територии

 

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 142, ал. 6, т. 1

 

 

 

 

 

1.00 лв./ кв. м. РЗП

2.00 лв./ кв. м. РЗП

2.50 лв./ кв. м. РЗП

20.00лв +0,5лв/м но не повече от 1500 лв

100,00 лв +0,5лв/м но не повече от 1500 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

 

обикновена

 

9 Издаване скица-виза за проучване и проектиране Закон за устройство на територията – чл. 140 40.00 14 дни обикновена

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 

 

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 145 ал. 5

30% от дължимата такса за съгласуване и одобряване

на        проекти по т. 8

 

30 дни

 

обикновена

11 Издаване на разрешение за строеж Закон за устройство на територията – чл. 148 20.00 лв. + 0.50 лв./кв. м. над 100 кв. м. РЗП 7 дни обикновена

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

 

 

 

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 150

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите  

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

 

 

обикновена

 

13

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3 и 4

 

20.00 лв

 

14 дни

 

обикновена

 

14

 

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

 

Закон за устройство на територията – чл. 154, ал. 5

 

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

15

Издаване на заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж  

Закон за устройство на територията

 

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

16

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа  

Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1

 

30.00 лв.

 

7 дни

 

обикновена

 

17

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация  

Закон за устройство на територията – чл. 175, ал. 2

 

20.00 лв.

 

7 дни

 

обикновена

 

 

18

Регистр. и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

 

Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3 и 4

 

80.00 лв

 

 

7 дни

 

 

обикновена

 

 

19

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

Закон за устройство на територията – чл.181, ал. 2 Закон за местните данъци и такси –  чл.4, ал.3  

40.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

 

20

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти  

 

Закон за устройство на територията – чл. 193, ал. 3

 

 

30.00 лв.

 

 

30 дни

 

 

обикновена

21 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Закон за устройство на територията – чл. 194, ал. 1 30.00 лв. 30 дни обикновена
22 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Закон за устройство на територията – §16, ал. 1 от Преходните разпоредби 60.00 лв. 14 дни обикновена

 

 

 

23

 

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) –  чл. 16  

30.00 лв.

 

7 дни

 

обикновена

24 Заверка на копие на документ от технически архив Закон за местните данъци и такси – чл.107, т. 6 Закон за устройство на територията 15.00 лв./ на стр. 7 дни обикновена
 

25

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ  

Закон за кадастъра и имотния регистър – чл.54а и във връзка с чл.175 от ЗУТ.

 30.00 лв.  

7 дни

 

обикновена

 

26

 

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

Закон за кадастъра и имотния регистър – §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР,

§1, т. 10 от ДР на ЗКИР

 

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

 

27

Процедура по поправка и отстраняване на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план за населени места, за които няма одебрени КК и КР  

 

 

Закон за кадастъра и имотния регистър

100.00 лв. 30 дни обикновена
 

 

28

Допускане на изменение на подробен устройствен план (ПУП)  

Закон за устройство на територията

30.00 лв. 14 дни обикновена
 

 

29

Процедиране и одобряване на изменение на подробен устройствен план (ПУП)

–          До 1 квартал;

–          Над 1 квартал

 

Закон за устройство на територията

 

 

100.00 лв.

300.00 лв.

30 дни  

 

Обикновена

Обикновена

 

 

30

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии  

Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 13 ал. 4-7

 

 

70.00 лв.

 

 

30 дни

 

 

обикновена

31 Право на преминаване, съответно сервитут върху имоти общинска  Чл. 210, ал. 1-3 от Закон за устройство на територията

1.. В границата на урбанизираната територията на гр. Ивайловград:

1.1. До 50 метра дължина

1.2. Над 50 метра дължина

 

 

2. В границите на урбанизираните територии на другите населени места от общината:

2.1. До 50 метра дължина

2.2. Над 50 метра дължина

 

 

3. Извън границите на урбанизираните територия

3.1. До 100 метра дължина

3.3. Над 100 метра дължина

 

При ширина на сервитута на мрежата до 1 м, цената да се счита за линеен метър, при ширина над 1 м. или при площно съоръжение-цената да се счита за квадратен метър.

 

 

-150.00 лв.

– 150.00 лв. + 1.50 лв. на всеки метър над 50-я метър;

 

 

 

 

-120.00 лв.

-120.00 лв. + 1.20 лв. на всеки метър над 50-я метър;

 

 

– 100.00 лв.

– 100.00 лв. + 1.00 лв. на всеки метър над 100-я метър;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновена

 

32 Заплащането на еднократно обезщетение на правото на преминаване, прокарване и изграждане или разширение на общи мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура (енергийни, ВК, далекосъобщителни и другите подобни) в полза на собственика на засегнатия имот чрез Община Ивайловград се извършва по цени, както следва: Чл. 210, ал. 1-3 от Закон за устройство на територията

1.       в границата на урбанизираната територията на гр. Ивайловград

 

2.       в границите на урбанизираните територии на другите населени места от Общината

 

3.       извън границите на урбанизираните територия

 

При ширина на сервитута на мрежата до 1 м, цената да се счита за линеен метър, при ширина над 1 м. или при площно съоръжение-цената да се счита за квадратен метър.

 

Въз основа на цените по Чл.210, ал.3 от ЗУТ, комисията при Община Ивайловград, изчислява заплащането на правото на преминаване, прокарване и изграждане или разширение на общи мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура (енергийни, ВК, далекосъобщителни и др. подобни).

 

 

 

 

 

– 10.00 лв./м;

 

– 4.50 лв./м;

 

 

– 1.00 лв./м.

14 дни Обикновена

 

Административно-технически услуги – Общинска собственост

Приложение №5 прието  с Решение №93 от 07.08.2017г. на Общински съвет Ивайловград

Административно-технически услуги – Общинска собственост
 

 

 

1

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове  

Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – чл. 2, ал. 2

Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Закон за местните данъци и такси – чл. 115

 

 

 

10,00 лв.

 

 

 

7 дни

 

 

 

обикновена

 

2

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти  

Закон за общинската собственост,  – чл. 62, ал. 4

 

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

3

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение  

Закон за общинската собственост – чл. 45а, ал. 1

 

безплатно

 

3 месеца

 

обикновена

 

4

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Закон за общинската собственост – чл. 62, ал.2 Закон за местните данъци и такси – чл. 115  

2,40 лв./стр.

 

7 дни

 

обикновена

 

5

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост,  или за възстановен общински имот  

Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

 

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

6

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4                                                във връзка с Гражданскопроцесуален кодекс – чл. 587  

20.00 лв.

 

14 дни

 

обикновена

 

7

Закупуване на документация за участие в състезателна процедура:        

 

7.1 За приватизация на дружество с над 50% общинско участие Закон за приватизация и следприватизационен контрол  

450.00 лв.

   

обикновена

 

7.2

За приватизация на обособени части от дружество с над 50% общинско участие Закон за приватизация и следприватизационен контрол  

250.00 лв.

   

обикновена

 

 

 

7.3

За приватизация на общински имот, невключен в капитала на общинско дружество  

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

 

200.00 лв.

   

обикновена

 

 

7.4

 

 

За продажба по реда на ЗОС

 

 

Закон за общинската собственост

72.00 лв.    

 

обикновена

 

7.5

За отстъпване право на строеж върху общински терен  

Закон за общинската собственост

 

72.00 лв.

   

обикновена

 

 

7.6

 

За отдаване под наем на общински нежилищни имоти в урбанизирана територия

 

 

Закон за общинската собственост

36.00 лв    

 

обикновена

 

7.7

За отдаване под наем на общински земеделски имоти  

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

 

12 лв.

   

обикновена

 

7.8

 

За концесия на общинска собственост

 

Закон за концесиите

 

200.00 лв.

   

обикновена

Други административни услуги
 

8

Заверка на молба – декларация с нотариален акт по обстоятелствена проверка чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС), чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)  

20.00 лв.

 

7 дни

 

обикновена

 

 

 

57

Издаване на констативен акт за налична дървесна растителност в поземлен имот  

Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 12

 

25.00 лв.

 

30 дни

 

обикновена