1. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПАНСИОНИ, ПОЧИВНИ СТАНЦИИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ, БУНГАЛА, КЪМПИНГИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ХИЖИ

Необходими документи :

– Заявление – по образец;

– Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

– Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверено копие;

– Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно приложение № 7;

– Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;

– Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;

– Копия от документите за собственост на обекта;

– Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

– Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

– Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма;

– Срок на извършване : до 90 дни

– Такса :

– до 20 стаи – 250 лв.;

– от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

– от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

– от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

– над 100 стаи – 5000 лв.;

– За едно легло в туристическа хижа – 10 лв.

– При подаване на документите се заплаща ½ от таксата;

– Срок на валидност: безсрочен

2. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН – ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, ВИЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЛИЩА

Необходими документи :

– Заявление – по образец;

– Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

– Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверено копие;

– Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец

– Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;

– Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;

– Копия от документите за собственост на обекта;

– Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

– Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

– Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма;

– Срок на извършване : до 60 дни

– Такса :

– до 30 стаи – 500 лв.;

– от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

– от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

– от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

– над 500 стаи – 5000 лв.;

– При подаване на документите се заплаща ½ от таксата;

– Срок на валидност: безсрочен

3. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ – КЪЩИ И САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ

Необходими документи :

– Заявление – по образец;

– Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

– Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;

– Копия от акта за собственост ;

– Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

– Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

– Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма;

– Срок на извършване: до 60 дни

– Такса :

– За едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

– До 20 стаи – 250 лв.

– При подаване на документите се заплаща ½ от таксата;

– Срок на валидност : безсрочен

4. КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Необходими документи :

– Заявление – по образец;

– Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

– Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверено копие;

– Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно приложение № 8;

– Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;

– Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 10;

– Копия от документите за собственост на обекта;

– Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

– Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

– Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

– Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма;

– Срок на извършване: до 60 дни

– Такса :

– до 20 места за сядане – 110 лв.;

– от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

– от 51 до 150 места засядане – 500 лв.;

– от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

– над 300 места за сядане – 1400 лв.;

– При подаване на документите се заплаща ½ от таксата;

– Срок на валидност : безсрочен

5. ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА – ЗАВЕРКА НА РЕГИСТРИ В СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

– Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон и място за настаняване, едновременно с адресното им регистриране.

– Такса :

– 0,30 лв. на едно лице за една нощувка, като лицата до 18 – годишна възраст, жените над 55 години и мъжете над 60 години заплащат туристическа такса в размер 50 на сто от определената.;

– Заверка на туристически регистър – 3 лв.

– Срок : Внася се в бюджета на общината до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

– Таксата се събира от физически и юридически лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, едновременно със заплащане на услугата. Представя се в общината копие от платежно нареждане с придружително писмо, което носи информация за броя и вида на пренощувалите лица, заедно с книгите за пътниците – българи и чужденци.