МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 Приложение № 3 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ КРАЙНА ЦЕНА  лв.
1 2 3 4 5
1.

 

 

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на деклариран недвижим имот

 

 

 

 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

5-дневен от подаване на искане 10.00
1.1.

 

– за бърза услуга

 

3-дневен от подаване на искане 15,00
2. За издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя за 1 имот  

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

2-седмичен от подаване на молбата 10,00
2.1. – за бърза услуга 7-дневен от подаване на молбата 15,00
3. За издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 2-седмичен от подаване на молбата 10,00
3.1. – за бърза услуга 7-дневен от подаване на молбата 15.00

 

4. За издаване на удостоверение за платен данък върху наследство Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 7-дневен от подаване на искането 10,00
4.1. – за бърза услуга 3-дневен от подаване на молбата 15,00
5. За издаване на удостоверение за наличие или липса

на задължения

 

ЗМДТ (чл.87, ал.6 ДОПК)

7-дневен от подаване на искането 10,00
5.1. – за бърза услуга 3-дневен от подаване на искането 15,00
6. За издаване на дубликат от подадени данъчни декларации Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)  

7-дневен от подаване на искането

15,00
7. За издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)  

7-дневен от подаване на искането

3-дневен от подаване на искането

10,00

 

15,00

8. За издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество) Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 7-дневен от подаване на искането

3-дневен от подаване на        искането

 

15,00

 

15,00

 

9. За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)  

7-дневен от подаване на искането

 

3.00 лв.

10. За издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)  

7-дневен от подаване на искането

 

3.00 лв.

11 Заверка на Декларации по чл 14 ЗМДТ Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 7-дневен от подаване на искането 5.00 лв