НАРЕДБИ, ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ФОРМУЛЯРИ И ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ

1. П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 13, АЛ. 1 ОТ ЗУЕС

2. ПРОТОКОЛ за проведеното общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда находяща се в град Ивайловград

3. П Р О Т О К О Л ЗА ВРЪЧЕНА ПОКАНА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 13, АЛ. 4 ОТ ЗУЕС

4. С П О Р А З У М Е Н И Е за създаване на Сдружение на собствениците(ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ! Утвърден със Заповед №№ РД- 02- 14- 1752 / 26.09.2009г. (по чл. 28, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост))

5. КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ(ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!)

6. ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ(по чл. 11, ал. 5 от Закона за управление на етажната собственост))

ЗАКОН, НАРЕДБИ И ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. НАРЕДБА № 3 от 17.06.2009 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2009 г.)

2. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

3. З А П О В Е Д № РД 02 – 14 – 1111

4. Често задавани въпроси по прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)