Документи и формуляри

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 1 въhttp://www.ivaylovgrad.bg/old/images/doc/e-delovodstvo/Deklaratsia_cl.2_al.1.docв връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2,във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ КАТО НУЖДАЕЩ СЕ ОТ ЖИЛИЩЕ
 7. ЖАЛБА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И МОЛБА КАТО НУЖДАЕЩ СЕ ОТ ЖИЛИЩЕ 
 8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ 
 9. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН НА ЖИЛИЩНА (ИЛИ ДР.) СГРАДА – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН НА ЖИЛИЩНА (ИЛИ ДР.) СГРАДА – ФИРМИ
 11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
 12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 13. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ – ФИРМИ
 14. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДАВАЕМО МЯСТО
 15. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ С ЧАСТЕН – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 16. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ С ЧАСТЕН – ФИРМИ
 17. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ВОДОЕМ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 18. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ВОДОЕМ/ТЕРЕН
 19. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 20. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ
 21. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СВЕРЕНО С ОРИГИНАЛА КСЕРОКОПИЕ НА ДОКУМЕНТИ /АКТОВЕ, ДОГОВОРИ, ЗАПОВЕДИ, РЕШЕНИЯ, ПРОТОКОЛИ И ДР./ ЗА ИМОТ
 22. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩЕ
 23. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК НА ДОГОВОР
 24. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ
 25. ЗАЯВЛЕНИЕ за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 26. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 27. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на подробен устройствен план
 28. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж
 29. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 30. ЗАЯВЛЕНИЕ за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 31. ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 32. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скици за недвижими имоти

БЛАНКИ-ОБРАЗЦИ ГРАО

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
 2. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
 3. ИСКАНЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, РОДЕН В ЧУЖБИНА
 4. ИСКАНЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК, СКЛЮЧЕН В ЧУЖБИНА
 5. ИСКАНЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПОЧИНАЛ В ЧУЖБИНА
 6. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
 7. ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 8. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПО ЧЛ.8, АЛ. 5, ЧЛ. 71, АЛ.1 ОТ ЗМДТ И ЧЛ.20, АЛ.4
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ И ЧЛ.14, АЛ. 7 ОТ НАРЕДБА ОАМТЦУ ИВАЙЛОВГРАД
 3. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
 4. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ
 5. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ и чл.34, ал.1, 2 от НОАМТЦУ за притежаване на кучe